przejdź do treści

Zmiana terminu składania ofert! Postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy, renowacji i modernizacji zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury”

Znak postępowania: DAI.26.1.2017-MIK/373/2017

Kody CPV
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 – Usługi zarządzania budową
71631300-3 – Usługi technicznego nadzoru budowlanego

Znak postępowania: DAI.26.1.2016-MIK/542/2016 - Przetarg nieograniczony realizowany w formule „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” na: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROZBUDOWY, RENOWACJI I MODERNIZACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU MAZOWIECKIEGO INSTYTUTU KULTURY | 2016

Postępowanie przetargowe prowadzone w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w konkursie o pozyskanie dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe, Typ: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.

Obwieszczenie o przetargu pisemnym dotyczącym sprzedaży używanego środka trwałego KONSTRUKCJA SPECJALNA QUADROSYSTEM SZYBKO-ZŁĄCZA | 2015

Obwieszczenie o przetargu pisemnym dotyczącym sprzedaży używanego środka trwałego KONSTRUKCJA SPECJALNA QUADROSYSTEM SZYBKO-ZŁĄCZA

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl