Regulamin

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie (00-139) przy ul. Elektoralnej 12, dalej zwanym MIK.

§2

Za towary uważa się książki i multimedia. Zamówienia realizowane są drogą tradycyjną – wysyłane Pocztą Polską lub przygotowywane do odbioru własnego w siedzibie firmy.

§3

Klient wybiera towar  z oferty podstrony PUBLIKACJE prezentowanej na stronie internetowej www.mik.waw.pl i składa zamówienie przez kontakt telefoniczny lub mailowy. Oferta MIK ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.

§4

Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.

§5

MIK dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez MIK dokonane e-mailem lub telefonicznie z informacją o przyjęciu zamówienia. Wysyłka realizowana jest po uiszczeniu przez kupującego wpłaty na konto MIK. W przypadku braku takiego potwierdzenia bądź braku wpłaty MIK zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru. Zamówienia dla firm i instytucji będą rozpatrywane indywidualnie.

§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony MIK w ciągu trzech dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: sklep@mik.waw.pl, tel. (22) 586 42 55.

§8

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

§9

O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego tytułu klient zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia. MIK realizuje wysyłkę towaru dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od MIK. MIK nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie.

§11

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres korespondencyjny i telefon/adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, MIK zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

§12

W przypadku wysyłki Pocztą Polską jedyną formą zapłaty jest przedpłata na następujący numer konta:

Mazowiecki Instytut Kultury
ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa
Bank PKO BP
75 1020 1026 0000 1102 0234 4216
Jako tytuł przelewu należy wpisać ZAMÓWIENIE – KSIĄŻKI.

Nie ma możliwości wysyłki towaru za pobraniem. Płatności za zamówienie dla firm i instytucji będą rozpatrywane indywidualnie.

§13

Każdy Klient otrzymuje od MIK na dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, podczas procesu zakupowego należy poinformować obsługę oraz podać dane oraz NIP firmy.

§14

Złożone zamówienie może być anulowane drogą mailową pod adresem sklep@mik.waw.pl. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

§15

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub – w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych – nie zostało usunięte oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. MIK gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki w przeciągu 14 dni. Koszt zwrotu towarów ponosi Klient.

§16

W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie Pocztą Polską wadliwego towaru do MIK. MIK nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji w przeciągu 14 dni. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Za towar wadliwy uznaje się towar, która posiada wady techniczne. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże MIK podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozpatrzyć w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyła się.

§17

MIK zastrzega sobie zmianę Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia Klienta.

§18

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie, 00-139 przy ul. Elektoralnej 12
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępny jest pod adresem iod@mik.waw.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

§19

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do Działu Marketingu i Promocji MIK, tel. (22) 586 42 55, mail: sklep@mik.waw.pl

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

E-mail: sklep@mik.waw.pl
Telefon: 22 586 42 55

Opiekunowie Klienta:
Katarzyna Głodowska
Marta Elson
Maciej Pajączkowski