Mazowiecki Instytut Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury jest instytucją Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Nadrzędnym celem działalności Mazowieckiego Instytutu Kultury jest podnoszenie jakości życia kulturalnego na Mazowszu. Prezentowanie najnowszych treści i form artystycznych, które poziomem i skalą trudności organizacyjnych wykraczają poza możliwości terenowych ośrodków kultury, a także eksponowanie dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji i ochrona polskiej odrębności kulturowej to główne założenia Instytutu.

Przedmiotami działań Instytutu są:

  • prezentowanie sztuki (przeglądy, konkursy, festiwale, spektakle teatralne,  cykle wydarzeń artystycznych wydawnictwa),
  • upowszechnianie kultury i sztuki oraz edukacja w tej sferze,
  • szkolenia metodyczne dla animatorów kultury i doskonalenie kadr terenowych instytucji kultury oraz nauczycieli szkolnictwa różnych szczebli,
  • wspieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Cele osiągane są poprzez rozwijanie projektów interdyscyplinarnych, obejmujących zasięgiem duże obszary województwa, budowanie relacji z partnerami (regionalnymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, środowiskami twórczymi), a także poprzez stworzenie systemu szkoleń i doradztwa w celu podnoszenia kompetencji własnych i partnerów.

Istotnym obszarem aktywności Mazowieckiego Instytutu Kultury jest promocja kulturalna rozumiana zarówno jako promocja regionu poprzez wydarzenia artystyczne, jak i promocja samego Instytutu.

Siedzibą Mazowieckiego Instytutu Kultury jest zabytkowy, neorenesansowy gmach dawnego Szpitala św. Ducha przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. Budynek wybudowano w latach 1859 – 1861 według projektu Józefa Orłowskiego. Zniszczony podczas działań wojennych w 1939 roku. Odbudowany po 1945 roku.

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY
ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa
NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201

tel.: 22 620 39 62, 22 586 42 00
fax: 22 624 70 01
e-mail: mik@mik.waw.pl
www.mik.waw.pl

  • Podpisał/a: Magdalena Denko
  • Opublikował/a:
  • Dokument z dnia: 7 lutego 2011
  • Publikacja dnia: 7 lutego 2011
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl