Dokumentacja kontroli

Kontrole zewnętrzne w okresie I – XII / 2005

I. DATA: 22.03.2005

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Najwyższa Izba Kontroli
Departament Nauki Oświaty i Dziedzictwa Narodowego
TEMATYKA KONTROLI: Wykorzystanie środków publicznych na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
WYDANE ZALECENIA: Brak zaleceń

II. DATA: 13.12.2005

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola przestrzegania procedur kontroli finansowej w 2004 roku.
WYDANE ZALECENIA: Brak zaleceń

Kontrole zewnętrzne w okresie I – XII / 2006

I. DATA: 27.11.2006

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola przestrzegania procedur kontroli finansowej w 2005 roku
WYDANE ZALECENIA: Brak zaleceń

Kontrole zewnętrzne w okresie I – XII / 2007

I. DATA: 16.02.2007

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Oddział Nadzoru nad A2 Archiwum Państwowego w Warszawie
TEMAT KONTROLI: Kontrola ogólna archiwum zakładowego
ZALECENIA: Zawarte w odrębnym piśmie

II. DATA: 11.04.2007

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Narodowe Centrum Kultury
TEMAT KONTROLI: Kontrola realizacji dotacji z Programu Operacyjnego “Rozwój inicjatyw lokalnych 2006”
ZALECENIA: Zawarte w odrębnym piśmie

Kontrole zewnętrzne w okresie I – XII / 2008

I. DATA: 19.02.2008

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Departament Kontroli Województwa Mazowieckiego w Warszawie
TEMAT KONTROLI: Kontrola przestrzegania procedur kontroli finansowej w 2007 roku
Zalecenia: Brak zaleceń

Kontrole zewnętrzne w okresie I – XII / 2009

I. DATA: 08 – 15.01.2009

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Departament Kontroli Województwa Mazowieckiego w Warszawie
TEMAT KONTROLI: Wykorzystane środków dotacji przekazanej przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy Nr 1/MK/KP.DU II.D/02 z dn. 28.02.2008
ZALECENIA: Zawarte w odrębnym piśmie

II. DATA: 13.11 -18.12.2009, 21-23.12.2009

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Departament Kontroli Województwa Mazowieckiego w Warszawie
TEMAT KONTROLI: 1) Gospodarka finansowa za 2008 r. 2) Prowadzenie spraw osobowo-kadrowych
ZALECENIA: Zawarte w odrębnym piśmie

Kontrole zewnętrzne w okresie I -XII / 2010

I. DATA: 25.05.2010

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy
TEMAT KONTROLI: Kontrola ogólna archiwum zakładowego
ZALECENIA: Brak zaleceń

Kontrole zewnętrzne w okresie I -XII / 2011

I. DATA: 27.06.2011

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA:  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
TEMAT KONTROLI: Prowadzenie Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych; Realizacja zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej m.st. Warszawy; Prawidłowość procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową o dotacje na realizację zadania „ Zwiększenie dostępności do kultury poprzez renowację i modernizację Zabytkowego budynku MCKiS – stworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych”.
ZALECENIA: Brak zaleceń

 

Kontrole zewnętrzne w okresie  I- XII / 2012
1.    DATA : 05.07– 20.07.2012

INSTYTUCJA  KONTROLUJĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
TEMATYKA KONTROLI: Realizacja zadań dofinansowanych ze środków pochodzących dotacji celowych m.st. Warszawy; prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową o dotacje; stosowanie instrukcji kancelaryjnej, realizowanie zaleceń pokontrolnych.
WYDANE ZALECIA: Zawarte w odrębnym piśmie

 

Kontrole zewnętrzne w okresie I- XII / 2013
1.    DATA: 07. 11.2013- 10.12.2013
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
TEMATYKA KONTROLI:  
1) prowadzenie spraw organizacyjnych instytucji Kultury
2) realizacja zadań statutowych
3) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników instytucji kultury, gospodarowanie przydzieloną i nabytą częścią mienia , w tym środkami otrzymanymi od organizatora  na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji Kultury
-za okres 2012 roku
WYDANE ZALECENIA: Brak zaleceń

2.    DATA: 29.11.2013- 6.12.2013
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
TEMATYKA KONTROLI:  Prawidłowość prowadzenia 3. edycji konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego, w szczególności oceny wniosku złożonego przez Film Studio MTM sp. z o.o.
WYDANE ZALECENIA: Brak zaleceń

 

Kontrole zewnętrzne w okresie I- XII / 2014
1.    DATA: 31.01.2014
INSTYTUCJA  KONTROLUJĄCA:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział  w Warszawie. Wydział Kontroli Płatników Składek
TEMATYKA KONTROLI: Zawarte w odrębnym upoważnieniu
WYDANE ZALECENIA: zaleceń wg systemu ubezpieczeń społecznych nie wydaje się

2.    DATA: 02.06.2014
INSTYTUCJA  KONTROLUJĄCA:  Archiwum Państwowe w Warszawie
TEMATYKA KONTROLI: archiwum zakładowe
WYDANE ZALECENIA: Zawarte w odrębnym piśmie

Kontrole zewnętrzne w okresie I- XII / 2017
1.    DATA: 06.02.2017
INSTYTUCJA  KONTROLUJĄCA:  Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
TEMATYKA KONTROLI: Zgodność rozliczeń z ZAiKS-em
WYDANE ZALECENIA: Zalecenia pokontrolne w odrębnym piśmie.

2.   DATA: 16.05.2017
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola postępowań prowadzonych w trybach określonych w Prawie Zamówień Publicznych oraz zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach projektu PRMA 05.03.00-5957/16
WYDANE ZALECENIA: Zalecenia pokontrolne w odrębnym piśmie.

3.   DATA: 18.09.2017
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
TEMATYKA KONTROLI: Audyt zarządzania finansami
WYDANE ZALECENIA: Bez zaleceń.

Kontrole zewnętrzne w okresie I- XII / 2018

1. DATA: 16.10.2018

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola rzeczowa i finansowa realizacji projktu w tym prawidłowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w ramach projektu RPMA 05.03.00- 14-5957/16
WYDANE ZALECENIA: Zalecenia pokontrolne w odrębnym piśmie.

Kontrole zewnętrzne w okresie I- XII / 2019

1. DATA: 15.01.2019
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
TEMATYKA KONTROLI: Zawarcie i wykonanie umowy dzierżawy i prowadzenia Kina Luna w Warszawie
WYDANE ZALECENIA: Bez zaleceń.

2. DATA: 17.01.2019

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
TEMATYKA KONTROLI: Kontrola w zakresie ustaleń KAS RPMA 05.03.00-5957/16
WYDANE ZALECENIA: Bez zaleceń.

3. DATA: 31.01.2019
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: O/ZUS I Warszawa
TEMATYKA KONTROLI: Zgodnie z upoważnieniem kontroli nr 4420190101531
WYDANE ZALECENIA: Bez zaleceń.

4. DATA: 30.05.2019
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
TEMATYKA KONTROLI: Zgodnie z upoważnieniem kontroli KO.I.087.60.2019.KR z dnia 28.05.2019 r. Prawidłowość realizacji zadania inwestycyjnego- zakup i dostawa wyposażenia mulitimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności Instytutu.
WYDANE ZALECENIA: Protokół kontroli.

 

  • Podpisał/a: Magdalena Denko
  • Opublikował/a:
  • Dokument z dnia: 7 lutego 2011
  • Publikacja dnia: 7 lutego 2011
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl