Akt założycielski

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 22 grudnia 1987 r.

W sprawie utworzenia instytucji artystycznej pod nazwą „Krajowe Biuro Koncertowe”

Na podstawie art. 3 ust. 3 z dnia 23 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych /Dz. U. Nr. 60, poz. 304/ zarządza się, co następuje:

§1.

1. Z dniem 1 stycznia 1988 r. tworzy się instytucję artystyczną pod nazwą „Krajowe Biuro Koncertowe”, zwane dalej KBK.
2. KBK tworzy się w oparciu o składniki majątkowe zakładu budżetowego pod nazwą „Krajowe Biuro Koncertowe” – zlikwidowanego decyzją Nr 17 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Krajowe Biuro Koncertowe”.

§2.

Siedzibą KBK jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności obszar Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

§3

Nadzór nad KBK sprawuje Minister Kultury i Sztuki.

§4

Przedmiotem działalności KBK jest organizowanie i prowadzenie na terenie kraju artystycznych imprez muzycznych, działalności impresaryjnej i promocyjnej, prowadzenie centrum informacji muzycznej oraz innej działalności w zakresie upowszechniania muzyki.

§5

Minister Kultury i Sztuki zapewni KBK środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia działalności.

§6

Składniki majątkowe tj. środki trwałe i obrotowe oraz zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą „Krajowe Biuro Koncertowe” stają się składnikami majątkowymi KBK z dniem jego utworzenia.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OK-11-0136/472/99

Uchwała Nr 472/XLV/99
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 września 1999r.

w sprawie zmiany nazwy i statutu Krajowego Biura Koncertowego w Warszawie

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§1

Krajowemu Biuru Koncertowemu nadaje się nową nazwę w brzmieniu: „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”

§2

Nadaje się Mazowieckiemu Centrum Kultury i Sztuki statut, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§3

Siedzibą Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki są pomieszczenia Warszawskiego Ośrodka Kultury w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12, z których Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki korzysta na zasadach użyczenia.

§4

Traci moc zarządzenie Nr 50 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Koncertowemu.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Podpisał/a: Jacek Zieliński
  • Opublikował/a:
  • Dokument z dnia: 7 lutego 2011
  • Publikacja dnia: 7 lutego 2011
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl