Usługa języka migowego

Inwestycja – Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury

2017-2018

Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Celem projektu zakończonego w grudniu 2018 r., było zwiększenie dostępności do kultury poprzez nadbudowę, przebudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. Projekt był realizowany w trybie „zaprojektuj i wykonaj”. Koncepcja przewidywała prace w zakresie przebudowy wnętrza obiektu, w tym podniesienie kalenicy, dzięki czemu nastąpiło przywrócenie formy dachu sprzed II Wojny Światowej poprzez odtworzenie przywrócenie stanu historycznego (rekonstrukcja substancji zabytkowej), przebudowy istniejących instalacji sanitarnych, elektrycznych wraz z remontem warstw stropodachu nad salą widowiskową i remontem tarasu nad portykiem kolumnowym.

W ramach projektu uporządkowana została przestrzeń w budynku poprzez stworzenie czytelnego układu poszczególnych stref funkcjonalnych, w tym przeniesienie większości pomieszczeń administracyjnobiurowych do wyodrębnionej przestrzeni nieużytkowanego poddasza i oddzielenie ich od sal wielofunkcyjnych, przystosowanych do prowadzenia zróżnicowanych działań kulturalno-edukacyjnych.

W wyniku projektu poprawiła się dostępność obiektu dla osób zainteresowanych ofertą programową MIK, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja w zasadniczym stopniu podniosła funkcjonalność zabytkowego gmachu (wzrost pow. użytkowej o 464,44 m2 – o 21,34% ) oraz umożliwia rozwinięcie prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej, wpływając na wzrost efektywności pracy zespołów pracowniczych i na lepsze realizowanie zadań statutowych w zakresie kultury.

Realizacja umożliwia także wprowadzenie wzbogaconej oferty programowej skierowanej do szerokich grup docelowych: odbiorców indywidualnych (dzieci i młodzieży, osób dorosłych, seniorów, w tym członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, osób niepełnosprawnych, turystów i mieszkańców regionu) i instytucjonalnych (JST, NGO, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, szkoły).

Całkowita wartość projektu to 7 222 967,43 zł przy dofinansowaniu unijnym w kwocie 3 155 284,54 zł, otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Inwestycja nie byłaby możliwa bez dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 4 038 001,15 zł. Środki własne MIK to 29 681,74 zł.

logotypy inwestora www mik min

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201