Usługa języka migowego

Inwestycje realizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

grafika z napisem inwestycje

2022-2023

Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie – etap I dokumentacja
Zakres rzeczowy zadania, który został zrealizowany, obejmował wykonanie ekspertyzy dotyczącej aktualnego stanu technicznego oraz przygotowanie wstępnej wielowariantowej koncepcji przebudowy budynku przy ul. Marszałkowskiej 28.
Łączny koszt realizacji: 259 284,00 zł w całości sfinansowanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zakup, dostawa i montaż sprzętu umożliwiającego korzystanie z wydarzeń kulturalnych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
W ramach zadania Mazowiecki Instytut Kultury zakupił pętlę indukcyjną, kabinę do audiodeskrypcji oraz system do audiodeskrypcji (nadajniki, mikrofony, słuchawki douszne), co ma na celu aktywizację kulturalną osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu poprzez umożliwienie tym osobom skorzystanie z oferty kulturalnej MIK oraz stworzenie możliwości osobie niepełnosprawnej, samodzielnego załatwienia sprawy w MIK m.in zakupu biletu, zaczerpnięcie informacji o ofercie; rozmowy.
Łączny koszt realizacji: 102 090,00 zł w całości sfinansowanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

2022

Zakup serwera na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury

Łączny koszt realizacji: 69 704,10 zł w całości sfinansowanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

2021

Renowacja elewacji wraz z izolacją cokołów zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury.

W ramach robót budowlano–montażowych przedmiotowej inwestycji w siedzibie Mazowieckiego Instytutu przeprowadzono renowację elewacji, rzeźby i detali kamiennych, balkonu, schodów a także izolację przeciwwilgociową cokołów.

Łączny koszt realizacji: 942 805,90 zł w całości sfinansowanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

2020-2021

Modernizacja węzła cieplnego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Inwestycja obejmowała przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie wykonanie robót budowlano–montażowych polegających na modernizacji pomieszczenia węzła cieplnego, modułu połączeniowego, modułu centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych w węźle cieplnym.

Łączny koszt realizacji: 268 466,00 zł w całości sfinansowanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

2018-2019

Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK.

Inwestycja swoim zakresem objęła zakup, dostawę i montaż specjalistycznego wyposażenia audio-wizualnego, wykorzystującego nowoczesne rozwiązania technologiczne, co zostało poprzedzone sporządzeniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonaniem niezbędnych robót budowlanych
i instalacyjnych w Sali Widowiskowej i reżyserce.

Łączny koszt realizacji: 1 912 269,89 zł – w całości sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

2017-2018

Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Celem projektu zakończonego w grudniu 2018 r., było zwiększenie dostępności do kultury poprzez nadbudowę, przebudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. Projekt był realizowany w trybie „zaprojektuj i wykonaj”. Koncepcja przewidywała prace w zakresie przebudowy wnętrza obiektu, w tym podniesienie kalenicy, dzięki czemu nastąpiło przywrócenie formy dachu sprzed II Wojny Światowej poprzez odtworzenie przywrócenie stanu historycznego (rekonstrukcja substancji zabytkowej), przebudowy istniejących instalacji sanitarnych, elektrycznych wraz z remontem warstw stropodachu nad salą widowiskową i remontem tarasu nad portykiem kolumnowym.

W ramach projektu uporządkowana została przestrzeń w budynku poprzez stworzenie czytelnego układu poszczególnych stref funkcjonalnych, w tym przeniesienie większości pomieszczeń administracyjnobiurowych do wyodrębnionej przestrzeni nieużytkowanego poddasza i oddzielenie ich od sal wielofunkcyjnych, przystosowanych do prowadzenia zróżnicowanych działań kulturalno-edukacyjnych.

W wyniku projektu poprawiła się dostępność obiektu dla osób zainteresowanych ofertą programową MIK, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja w zasadniczym stopniu podniosła funkcjonalność zabytkowego gmachu (wzrost pow. użytkowej o 464,44 m2 – o 21,34% ) oraz umożliwia rozwinięcie prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej, wpływając na wzrost efektywności pracy zespołów pracowniczych i na lepsze realizowanie zadań statutowych w zakresie kultury.

Realizacja umożliwia także wprowadzenie wzbogaconej oferty programowej skierowanej do szerokich grup docelowych: odbiorców indywidualnych (dzieci
i młodzieży, osób dorosłych, seniorów, w tym członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, osób niepełnosprawnych, turystów i mieszkańców regionu) i instytucjonalnych
(JST, NGO, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, szkoły).

Całkowita wartość projektu to 7 222 967,43 zł przy dofinansowaniu unijnym w kwocie 3 155 284,54 zł, otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Inwestycja nie byłaby możliwa bez dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości
4 038 001,15 zł. Środki własne MIK to 29 681,74 zł.

logotypy inwestora www mik min

2018

Zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej na parterze budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wraz z zakupem  i dostawą niezbędnego wyposażenia.

Wartość: 363 289,30 zł –  w całości sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

2016

Montaż zestawu hydroforowego i wymiana instalacji hydrantowej oraz zastosowanie rozwiązań zmierzających do dostosowania do odpowiedniego stanu ochrony przeciwpożarowej w siedzibie MIK

  1. Całość : 82 802,36 zł, w tym:
    Samorząd Województwa Mazowieckiego – 61 889,03 zł
  2. Zakup samochodu dostawczego
    Samorząd Województwa Mazowieckiego – 118 080,00 zł
  3. Zakup serwera rack’owego, oprogramowania i sprzętu serwerowego na potrzeby MIK
    Samorząd Województwa Mazowieckiego – 85 239,00 zł

2015

Filmowe Mazowsze- e-portal Mazovia Warsaw Film Commision

Całość 671 239,88 zł
w tym:
Samorząd Województwa Mazowieckiego – 202 880,40 zł

2013

Równy dostęp do kultury i przeciwdziałanie wykluczeniu – modernizacja i zakup wyposażenia dla MCKiS (obecnie MIK)

Zakres prac wykonanych w ramach zadania to m.in. sporządzenie ekspertyz dotyczących nośności stropu w Sali Widowiskowej, zakup, dostawa i montaż 5 szt. sztankietów i 4 szt. regulatorów mocy reflektorów, dostawa pętli indukcyjnej oraz malowanie ścian i sufitu w Sali po pracach montażowych.

Całość : 334 476,56
w tym:
Samorząd Województwa Mazowieckiego – 98 086,99 zł

2011

Nowoczesna edukacja kulturalna Mazowsza – zakup techniki dla MCKiS (obecnie MIK)

Zakupiono i zainstalowano: wyposażenie elektroakustyczne oraz komplet profesjonalnego oświetlenia estradowo-scenicznego do Sali Widowiskowej MCKiS. Zakupiono sprzęt nagłaśniający i multimedialny umożliwiający realizację przez Centrum imprez plenerowych.

Całość: 319 027,72 zł
w tym:
Samorząd Województwa Mazowieckiego – 171 699,60 zł

2010

Zwiększenie dostępności do kultury poprzez renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki (obecnie MIK) – stworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych

Przeprowadzono prace renowacyjne przy elewacjach, wykonano modernizację terenu zieleni przed budynkiem. W siedzibie MCKiS została zamontowana winda osobowa dostosowana do przewożenia osób niedowidzących, niedosłyszących i z dysfunkcjami narządów ruchu, zamontowano również plan tyflograficzny budynku pomagający w poruszaniu się osobom z dysfunkcją wzroku. Z myślą o tych osobach zostało również wykonane równoległe oznaczenie stopni schodów w głównej klatce schodowej oraz przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń zostały zamontowane tabliczki dotykowe wykonane alfabetem brail’a. W wyniku realizacji części inwestycyjnej projektu MCKiS rozszerzyło swoją ofertę programową o Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zamontowano nowoczesny system zabezpieczający okna budynku przed włamaniem oraz kupiono i zamontowano nadajnik do bezprzewodowego internetu.

Całość 1 695 061,10 zł
w tym:
Samorząd Województwa Mazowieckiego – 558 030,69 zł.

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201