Usługa języka migowego

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Mazowieckim Instytucie Kultury

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w Mazowieckim Instytucie Kultury określa zasady nabywania i zwrotu biletów na wydarzenia biletowane, organizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod poz. RIK 34/12, zwany dalej „Instytutem”.

2. REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów na wydarzenia Instytutu można dokonać osobiście w punkcie informacyjnym (kasa). Punkt informacyjny (kasa) jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 11:00-15:00 i 16:00-19:00 i w piątki w godz. 11:00- 16:00 oraz w dniu wydarzenia na dwie godziny przed rozpoczęciem.
 2. Rezerwacji można również dokonać wysyłając wiadomość e-mail na adres kasa@mik.waw.pl lub telefonicznie, dzwoniąc w godzinach 11.00-15.00 i 16:00-19:00 od poniedziałku do czwartku i w piątek w godzinach 11:00-16:00 pod numer telefonu 783 708 380 lub 22 586 42 59 oraz przez wideotłumacza polskiego języka migowego na stronie mik.waw.pl.
 3. Termin wykupu zarezerwowanych biletów wynosi siedem dni, ale nie później niż trzy dni przed wydarzeniem.
 4. Rezerwacje, które nie zostały wykupione w terminie, ulegają anulowaniu.
 5. W przypadku rezerwacji biletów dokonanej drogą internetową lub telefoniczną, widz wyraża zgodę na kontakt ze strony Instytutu na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 6. W dniu wydarzenia rezerwacja biletów nie jest prowadzona.

3. PŁATNOŚĆ ZA BILETY

 1. Płatności za bilety można dokonać gotówką lub kartą w punkcie informacyjnym (kasa) w godzinach pracy punktu lub przelewem.
 2. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy wpisać: numer rezerwacji, imię, nazwisko oraz tytuł wydarzenia.
 3. Płatności przelewem można dokonać wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym zarezerwowaniu biletów.
 4. Opłaty przelewem należy dokonać na rachunek bankowy: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, nr 87 1020 1026 0000 1902 0234 4190.
 5. Rezerwacje indywidualne należy opłacić w ciągu siedmiu dni od momentu zgłoszenia, jednak nie później niż trzy dni robocze przed wydarzeniem.
 6. Rezerwacje grupowe (co najmniej 15 biletów), należy opłacić w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia, jednak nie później niż na siedem dni kalendarzowych przed wydarzeniem.
 7. Bilety należy pobrać internetowo lub odebrać w punkcie informacyjnym (kasa) najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 8. Nie ma konieczności drukowania biletów w wersji elektronicznej. Wystarczy okazać obsłudze bilet na ekranie urządzenia mobilnego.
 9. Fakturę online można otrzymać po uprzednim wypełnieniu formularza, następnie dokument zostanie przesłany na maila.
 10. Fakturę można otrzymać w punkcie informacyjnym/kasie w Instytucie, na wyraźną prośbę osoby zainteresowanej.

4. BILETY GRUPOWE I ZNIŻKI

 1. Bilety grupowe obowiązują przy sprzedaży co najmniej 15 biletów. Szczegóły zniżki przyznanej dla grupy ustalane są indywidualnie w punkcie informacyjnym (kasa) Instytutu przez pracownika obsługi.
 2. Bilet ze zniżką 10% przysługuje uczniom, studentom, doktorantom do 35 roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom, które posiadają Kartę Warszawiaka, Kartę Młodego Warszawiaka, Kartę Dużej Rodziny, Legitymację osoby z niepełnosprawnością oraz kartę/bilet Kolei Mazowieckich w ramach akcji Koleją do Kultury zgodnie z Regulaminem Akcji. Osoby uprawnione do zniżki zobowiązane są przedstawić stosowny dokument w kasie.
 3. Osoba towarzysząca osobie z niepełnosprawnością otrzymuje bezpłatną wejściówkę, nie dotyczy programu pt. „Wsparcie osób z niepełnoprawnościami na Mazowszu”.
 4. Na jedną kartę/bilet Kolei Mazowieckich można zakupić maksymalnie dwa bilety z bonifikatą.
 5. Zniżki dotyczą wszystkich wydarzeń organizowanych przez Mazowiecki Instytut Kultury w siedzibie w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12.
 6. Zniżki nie łączą się z innymi promocjami.
 7. Wyłączone ze zniżek są premiery i wydarzenia zamknięte.

5. KULTURALNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

 1. Na stronie mik.waw.pl będzie publikowany program wydarzeń na semestr zimowy i letni.
 2. Osoby zgłaszające grupy na zajęcia w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu proszone są najpierw o kontakt telefoniczny pod numer 665 704 502, a następnie o przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie.
 3. Możliwość udziału w zajęciach w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu uzależniona jest od możliwości organizacyjnych MIK.
 4. Bilety grupowe należy opłacić przelewem na konto MIK w ciągu siedmiu dni od otrzymania potwierdzenia udziału w projekcie, ale najpóźniej siedem dni roboczych przed wydarzeniem. Brak płatności anuluje rezerwację. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres kulturalna.szkola@mik.waw.pl

6. WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA MAZOWSZU

 1. Mazowiecki Instytut Kultury realizuje program pn. „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”, zwany dalej „programem”, którego inicjatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Program realizowany jest do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Program kierowany jest wyłącznie do mieszkańców województwa mazowieckiego.
 3. Za osobę z niepełnosprawnościami uważa się osobę, której niepełnosprawność została stwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.[i])
 4. Za opiekuna uważa się osobę pełnoletnią, która faktycznie towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami.
 5. W ramach programu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z oferty MIK bilet za preferencyjną cenę, tj. 1 zł brutto za bilet dla osoby z niepełnosprawnościami i 1 zł brutto za bilet dla towarzyszącego jej opiekuna, niezależnie od zakresu wybranej oferty podczas jednej wizyty w instytucji kultury (np. skorzystanie z oferty zwiedzania i/lub warsztatów i/lub lekcji muzealnej).
 6. Zakup biletu możliwy jest w kasie Mazowieckiego Instytutu Kultury. W tym przypadku istnieje możliwość zarezerwowania biletów telefonicznie lub mailowo.
 7. Oferta MIK objęta programem dotyczy wyłącznie przedsięwzięć własnych instytucji kultury, z wyłączeniem projektów mających charakter okazjonalny.
 8. Przed zakupem biletu, należy każdorazowo:
  1. zapoznać się z ofertą i sprawdzić jej dostępność pod kątem indywidulanych potrzeb;
  2. skontaktować się z kasą/punktem informacyjnym MIK (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wideotłumacza PJM) i uzyskać potwierdzenie możliwości zakupu biletu na daną ofertę.
 1. Warunkiem skorzystania z programu jest:
  1. okazanie przez osobę z niepełnosprawnościami ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej[ii]) oraz złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, o którym mowa w pkt. 12;
  2. złożenie przez opiekuna oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, o którym mowa w pkt. 12.
 1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9, w przypadku osoby z niepełnosprawnościami:
  1. do 13. roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie składa osoba posiadająca umocowanie prawne do jej reprezentowania;
  2. od 13. do 18. roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa osoba samodzielnie lub osoba posiadająca umocowanie prawne do jej reprezentowania.
 1. W przypadku osoby z niepełnosprawnościami uprawnionej do samodzielnego złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9, która ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie może złożyć go w formie pisemnej dopuszcza się możliwość przyjęcia oświadczenia w formie ustnej przez pracownika MIK. W takim przypadku oświadczenie wypełnia pracownik MIK.
 2. Formularz oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, należy pobrać ze strony internetowej MIK lub w Punkcie Informacyjnym/Kasie MIK.
 3. W przypadku zakupu biletu, oraz:
  1. nieokazania legitymacji osoby niepełnosprawnej i/lub niezłożenia oświadczenia przez osobę z niepełnosprawnościami;
  2. niezłożenia oświadczenia przez opiekuna – nie ma możliwości skorzystania z oferty MIK w ramach programu, tj. za preferencyjną cenę 1 zł. Za niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot kosztów jego zakupu.
 1. Opiekun może skorzystać z biletu zakupionego w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł wyłącznie w sytuacji, gdy faktycznie towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami w instytucji kultury. Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami, pomimo zakupu biletu w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł nie skorzystała z oferty instytucji kultury (była nieobecna), opiekun nie ma możliwości skorzystania z zakupionego biletu. Za niewykorzystane bilety nie przysługuje zwrot kosztów ich zakupu.
 2. Weryfikacji uprawnień do uczestnictwa w programie pod względem formalnym dokonują pracownicy Mazowieckiego Instytutu Kultury, przy zakupie biletu, przy wejściu do na wydarzenie oraz podczas przebywania w instytucji kultury.

7. WSTĘP DO GALERII SZTUKI MIK: FOKSAL, XX1, TEST, ELEKTOR

 1. Wstęp dla zwiedzających do wszystkich galerii jest bezpłatny.
 2. W Galeriach mogą być organizowane warsztaty, szkolenia, lekcje o charakterze otwartym i zamkniętym:
  1. ze wstępem bezpłatnym, w ramach programu realizowanych projektów i wystaw lub wynikających z zawartych umów i porozumień z partnerami zewnętrznymi.
  2. ze wstępem płatnym dla grup zorganizowanych w ramach dodatkowych przedsięwzięć nie wynikających bezpośrednio z realizowanego programu artystycznego wg cennika Mazowieckiego Instytutu Kultury.

8. SPRZEDAŻ BILETÓW W INTERNECIE

 1. Bilety na wybrane wydarzenia Instytutu można nabyć elektronicznie za pośrednictwem strony bilety.mik.waw.pl. Bilety na wybrane wydarzenia można nabyć również za pośrednictwem operatora kicket.com.
 2. Sposób płatności, regulamin rezerwacji i odbioru biletów oraz reklamacje w sprzedaży internetowej określa regulamin poszczególnych operatorów znajdujących się na ich stronach internetowych.
 3. Zwrot biletu zakupionego u operatora zewnętrznego możliwy jest tylko u tego operatora.

9. WEJŚCIÓWKI

 1. Instytut prowadzi sprzedaż wejściówek – biletów nienumerowanych na wolne miejsca wskazane przez obsługę Instytutu bez możliwości wcześniejszej ich rezerwacji.
 2. Liczba wejściówek jest ograniczona i uzależniona od rodzaju wydarzenia.
 3. Osoby z wejściówkami mogą zajmować wolne miejsca na widowni bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia, od momentu wskazanego przez pracownika obsługi. Do momentu rozpoczęcia się wydarzenia są jednak zobowiązane do ustąpienia miejsca osobie, która wykupiła pełnopłatny bilet na dane miejsce, jeżeli pracownik obsługi o to poprosi.
 4. Informację o dostępności wejściówek można uzyskać telefonicznie w dniu wydarzenia na godzinę przed godziną rozpoczęcia wydarzenia.
 5. Instytut zastrzega sobie możliwość nieprowadzenia sprzedaży wejściówek na wybrane wydarzenie.

10. ZAPROSZENIA

 1. Zaproszenie należy potwierdzić osobiście, telefonicznie lub mailowo w terminie wskazanym na zaproszeniu w celu przypisania odpowiednich miejsc siedzących, jeśli miejsca na dane wydarzenie są numerowane.
 2. W przypadku mailowego potwierdzenia obecności zaproszenie uznaje się za ważne, jeśli osoba otrzyma potwierdzenie przez pracownika Instytutu wraz z przydzielonymi miejscami.
 3. Zaproszenia na wydarzenie należy każdorazowo zamienić na bilety, na konkretne, wcześniej przydzielone miejsca, najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem wydarzenia w punkcie informacyjnym (kasa).
 4. Zaproszenie dotyczące konkretnego wydarzenia, na dany dzień, może zostać wykorzystane wyłącznie na to wydarzenie.

11. WYMIANA I ZWROT BILETÓW

 1. Instytut zwraca należność za zakupione bilety w razie odwołania wydarzenia lub zmian w repertuarze dotyczących danego wydarzenia. W takim przypadku należy przedłożyć zakupiony bilet i potwierdzenie zakupu do punktu informacyjnego (kasa). Zwrot należności realizowany jest w ciągu 14 dni.
 2. Istnieje możliwość wymiany zakupionych biletów w miarę dostępności miejsc. Wymiana może nastąpić na to samo wydarzenie w innym terminie. Wymiany można dokonać nie później niż na 72 godziny przed terminem wydarzenia, na które posiada się bilet. Instytut nie gwarantuje wymiany biletów na te same miejsca.
 3. Rezygnacji z zamówionych biletów można dokonać w formie pisemnej, telefonicznej, dzwoniąc pod numer telefonu 783 708 38022 586 42 59 lub mailowej, przesyłając rezygnację na adres: kasa@mik.waw.pl. Rezygnację uznaje się za skuteczną, jeśli osoba rezygnująca otrzyma potwierdzenie przyjęcia rezygnacji przez pracownika Instytutu.
 4. Instytut przewiduje w wyjątkowych sytuacjach zwrot pieniędzy za zakupione bilety, najpóźniej 72 godziny przed wydarzeniem, ale każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

12. INFORMACJA DLA WIDZÓW

 1. Po rozpoczęciu wydarzenia osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone na salę.
 2. Zajęcie wolnego miejsca będzie możliwe w czasie przerwy, jeśli taka przewidziana jest w wydarzeniu.
 3. W przypadku spóźnienia nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
 4. Na widowni obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów i jedzenia.
 5. Utrwalanie dźwięku, fotografowanie lub nagrywanie wydarzeń jest zabronione.

13. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 1. Wśród pracowników MIK są asystenci, którzy mogą pomóc przyjść z przystanku komunikacji miejskiej do MIK na wydarzenie. Aby skorzystać z tej usługi należy zgłosić taką potrzebę najpóźniej 3 dni przed wydarzeniem na e-mail kasa@mik.waw.pl lub tel. 783 708 380
 2. Osoby G/głuche, posługujące się polskim językiem migowym, mogą skorzystać z usługi wideotłumacza Polskiego Języka Migowego, który dostępny jest w Punkcie Informacyjnym MIK (w godzinach pracy punktu). Usługa wideotłumacza jest dostępna również na stronie www.mik.waw.pl

14. DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Instytut informuje, iż dane osobowe uczestnika wydarzeń będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie, 00-139 przy ul. Elektoralnej 12.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie, pisząc na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mik.waw.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania danych przez administratora, w tym realizacji przysługujących praw.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia, prawidłowej realizacji oraz rozliczenia umowy o udział w wydarzeniu, które to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • wypełnienia obowiązków prawnych, jakie nałożone są na administratora, a które to obowiązki wynikają wprost z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, który to cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne sprawujące kontrolę nad działalnością administratora oraz podmioty działające na zlecenie administratora tj. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, audytorskie, informatyczne.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów wymienionych w ust. 4, tj. do upływu okresu związanego z zawarciem i wykonaniem umowy, wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów. W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, będą one przechowywane do upływu okresu związanego z realizacją tych prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej jednak niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a jeżeli zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych lub podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 3. Osobie uprawnionej przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy o udział w wydarzeniu; brak ich podania uniemożliwia realizację celów wskazanych w ust. 4.
 5. Osobie uprawnionej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

15. REKLAMACJE

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa lub mailowej na adres: kasa@mik.waw.pl.

 

[i]) Do udziału w programie nie są uprawnione osoby posiadające orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA, a także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

[ii]) Do udziału w programie nie uprawnia okazanie legitymacji wydanej ZUS, KRUS, MON, MSWiA w związku z orzeczeniem rentowym.

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201