Usługa języka migowego

Warszawa, 28.03.2023

DMOK.4106.6.2023.1

DEKLARACJA EKOLOGICZNA MAZOWIECKIEGO INSTYTUTU KULTURY

Wierzymy w to, że publiczna instytucja kultury to nie tylko przywilej, ale również odpowiedzialność. Odpowiedzialność za wartości, które promujemy. Za dobro wspólne – środowisko naturalne, którego częścią jesteśmy. Nasze decyzje, codzienne nawyki, wydarzenia i produkcje kulturalne zostawiają ślad. Jesteśmy współzależni/współzależne. Dlatego – wobec wielkiego przyspieszenia procesów globalnych, związanych ze zmianami klimatu i postępującą katastrofą ekologiczną –  podejmujemy konkretne kroki, by zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne i włączyć się w działania Kultury dla Klimatu.  

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY?

Akty, badania, edukacja

 • Powołaliśmy oddolny kolektyw „Zielony Patrol”, z dedykowanymi środkami na edukację ekologiczną pracowników i pracowniczek Mazowieckiego Instytutu Kultury. Zielony Patrol jest ciałem doradczym, rekomenduje potrzebne zielone zmiany w naszej instytucji
 • Podpisaliśmy deklarację Kultury dla Klimatu
 • Przeprowadziliśmy Zielony Audyt naszej instytucji i badanie świadomości ekologicznej pracowników i pracowniczek Mazowieckiego Instytutu Kultury
 • Przeprowadziliśmy cykl działań edukacyjnych – warsztatów i kampanii informacyjnych – dla pracowników i pracowniczek Mazowieckiego Instytutu Kultury, w obszarze gospodarowania odpadami i segregacji śmieci, piramidy 5R, papieru z recyklingu, troski o lokalne ekosystemy w zgodzie z naturą

Małe kroki

 • Zrezygnowaliśmy z plastikowych baniaków na wodę i pijemy miejską kranówkę, która cyklicznie podlega badaniu
 • Nie używamy jednorazowych naczyń plastikowych, w tym butelek, w cateringu i podczas wydarzeń
 • Korzystamy z wodoszczelnych kranów z perlatorami
 • Myjemy naczynia w zmywarkach
 • Korzystamy z wodooszczędnych zestawów WC

JAKIE PROCESY UDAŁO NAM SIĘ URUCHOMIĆ?

 • Zwiększamy używanie naczyń i opakowań wielorazowych
 • Częściej wybieramy catering wegetariański
 • Zmniejszamy produkcję gadżetów
 • Dążymy do korzystania w druku z papieru z recyklingu i z certyfikatem FSC
 • Ograniczamy druk materiałów promocyjnych
 • Wzmacniamy system segregacji opadów
 • Włączamy w obszar merytoryczny tematy związane z ekologią, adresowane do mazowieckich instytucji kultury
 • Rekomendujemy podmiotom kultury, z którymi współpracujemy, przestrzeganie standardów ekologicznych, zgodnych z polityką ekologiczną Samorządu Wojewódzkiego, przy organizacji wydarzeń (m.in. używanie naczyń i opakowań wielorazowych)    
 • Współtworzymy spotkania sieciujące instytucje kultury w obszarze działań ekologicznych i Kultury dla Klimatu

CO PLANUJEMY W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

 • Rekomendacje ekologiczne w riderach, przetargach, zamówieniach publicznych, przy produkcji wydarzeń kulturalnych
 • Eko check-lista przy produkcji wydarzeń artystycznych i edukacyjnych
 • Warsztaty edukacyjne dla społeczności lokalnej w trosce o lokalny ekosystem

O CZYM MARZYMY?

 • Mierzalność zmiany – stworzenie mechanizmów śledzenia i mierzenia zużycia wody, energii, papieru, by móc realnie zmniejszać korzystanie z tych zasobów
 • Elektroniczny obieg dokumentów, zmniejszenie liczby drukowanych dokumentów na rzecz elektronicznych form dokumentacji;
 • Ekoetyka współpracy wewnątrz instytucji i w sieci z innymi podmiotami kultury
 • Współtworzenie międzynarodowych projektów podejmujących tematykę ekologiczną – artystycznych, badawczych, edukacyjnych

grafika z tekstem deklaracji ekologicznej

grafika z tekstem deklaracji ekologicznej

ECOLOGICAL MANIFESTO OF THE MAZOVIA INSTITUTE OF CULTURE

We believe that being a public cultural institution is not only a privilege but also a responsibility for the values we promote. For the common good – the natural environment of which we are a part. Our choices, daily habits, events and cultural productions leave a trace. We are interdependent. That is why, in the face of accelerating global processes linked to climate change and environmental disasters, we are taking concrete steps to reduce our negative impact on the natural environment and to join the actions of Culture for Climate. 

WHAT HAVE WE DONE SO FAR?

Action, research, education

 • We have set up a grassroots collective called “The Green Team” with dedicated funds to educate and train staff of the Mazovia Institute of Culture on environmental issues. The Green Team is an advisory body that recommends green changes needed in our institution.
 • We have signed the Culture for Climate declaration.
 • We conducted a Green Audit of our institution and an ecological awareness survey among the employees of the Mazovia Institute of Culture.
 • We carried out a series of educational activities – workshops and information campaigns for the employees of the Mazovia Institute of Culture in the field of waste management and recycling, the 5R pyramid, recycled paper, caring for local ecosystems at the rhythm of nature.

Small steps

 • We have stopped using plastic water barrels and now drink the tap water which is regularly tested by the city.
 • We don’t use plastic plates, cutlery or plastic bottles for catering.
 • We use faucet aerators to prevent water leakage.
 • We wash the dishes in dishwashers.
 • We use water-efficient toilets.

WHAT PROCESSES HAVE WE MANAGED TO SET IN MOTION?

 • We have increased the use of reusable utensils and packaging.
 • We tend to choose vegetarian catering.
 • We have reduced the production of gadgets.
 • We aim to use recycled paper with a FSC label.
 • We limit the printing of promotional materials.
 • We strengthen the recycling system.
 • We include ecology in the topics we address to cultural institutions in Mazovia.
 • We recommend to the cultural institutions with which we cooperate to observe the ecological standards and the environmental policy of the Voivodship Government when organising their events (especially the use of reusable utensils and packaging).
 • We co-create networking events for cultural institutions in the field of ecology and Culture for Climate.

WHAT ARE WE PLANNING FOR THE NEAR FUTURE?

 • Ecological recommendations for riders, tenders, public procurement and the production of cultural events.
 • An eco checklist for the production of artistic and educational events.
 • Educational workshops for the local community in Poland caring for the local ecosystem.

WHAT DO WE DREAM OF?

 • Measurability of change by creating mechanisms to monitor and measure the use of water, energy and paper in order to actually reduce the use of these resources.
 • Electronic management of documents reducing the number of printed documents in favour of electronic forms of documentation.
 • Eco-ethics of cooperation within the institution and in the network with other cultural entities.
 • Co-creation of international projects (artistic, research and educational) dealing with the environment.

Magdalena Ulejczyk, Director
and the team of the Mazovia Institute of Culture

 

grafika na białym tle tekst deklaracji

grafika na białym tle tekst deklaracji

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201