Usługa języka migowego

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 oraz z dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

plansza graficzna flaga polski i godło polski napis dofinansowano ze środków budżetu państwa

Bardzo Młoda Kultura to trzyletni projekt, którego głównym celem jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Nasze działanie zakłada realizację tego celu poprzez podnoszenie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą, budowanie i wspieranie sieciowania w tym obszarze oraz realizację inicjatyw lokalnych, których młodzież jest aktywnym pomysłodawcą i współtwórcą. W ramach projektu przewidujemy wsparcie eksperckie i warsztatowe dla partnerstw lokalnych, które chcą dążyć do podmiotowego włączenia młodzieży w działania kulturalne. Zadaniem partnerstw będzie wypracowanie, we współpracy z młodymi ludźmi oraz przy wsparciu ekspertów, diagnoz oraz pomysłów na inicjatywy lokalne. Najlepsze, wybrane w konkursie inicjatywy z każdego roku zostaną zrealizowane we współorganizacji z MIK-iem.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze.

Pozostałe cele szczegółowe:

 • rozwój umiejętności młodzieży w zakresie krytycznego i twórczego uczestnictwa w kulturze poprzez m.in. włączanie jej w proces tworzenia inicjatyw lokalnych oraz podnoszenie jej kompetencji w tym zakresie;
 • budowanie i wspieranie sieci osób pracujących z młodzieżą i włączających ją w swoje działania;
 • podnoszenie poziomu współpracy budowanie lokalnych partnerstw w zakresie edukacji kulturowej, służących tworzeniu i wzmacnianiu relacji zarówno między partnerami, jak i wśród lokalnej społeczności;
 • propagowanie różnorodnych form animacji i edukacji kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem form kierowanych do młodzieży;
 • wzmacnianie i podnoszenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową w województwie mazowieckim, szczególnie osób współpracujących z młodzieżą;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturowej, w szczególności w obszarze współpracy i włączania młodzieży;
 • tworzenie warunków do wzmacniania uczestnictwa w kulturze, poprzez podnoszenie kompetencji, włączanie nowych grup odbiorców oraz wspieranie partnerstw lokalnych;
 • gromadzenie wiedzy na temat wyzwań oraz potrzeb osób współpracujących z młodzieżą w kontekście niestabilnych i zmieniających się warunków działania, pozwalające na planowanie adekwatnych działań w przyszłości.

Jakościowe rezultaty projektu:

 • wzrost podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze;
 • włączenie młodzieży w planowanie i realizację inicjatyw lokalnych;
 • podniesienie kompetencji młodzieży oraz kadr współpracujących z młodzieżą w zakresie planowania i realizacji inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej kierowanych do społeczności lokalnych;
 • budowanie i wzmocnienie lokalnych partnerstw działających w obszarze edukacji kulturowej;
 • zbudowanie i wspieranie sieci osób pracujących z młodzieżą oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy.

Partnerzy projektu:

 • Fundacja Pole Dialogu
 • Fundacja Obserwatorium
 • Federacja Mazowia
 • Kolektyw Badawczy

Termin realizacji projektu w poszczególnych latach:

 • 2023 – 15.03-15.11.2023
 • 2024 – 01.01-15.11.2024
 • 2025 – 01.01-15.11.2025

Informacje o zapisach, spotkaniach i terminy spotkań:

grafika na białym tle czerwony napis realizujemy program bardzo młoda kultura

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201