Statut

Załącznik
do Uchwały Nr 158/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 maja 2014 r.

Statut
Mazowieckiego Instytutu Kultury

Załącznik
do Uchwały Nr 158/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 maja 2014 r.

Statut
Mazowieckiego Instytutu Kultury

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1.

1.    Mazowiecki Instytut Kultury, zwany dalej ,,Instytutem’’, działa w szczególności na podstawie:

1)    ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);
2)    uchwały Nr 40/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki” w jedną instytucję pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”;
3)    uchwały Nr 158/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki” oraz nowego brzmienia jej statutu;
4)    niniejszego Statutu.

2.    Instytut może posługiwać się nazwą skróconą „MIK+”.

§ 2.

Instytut jest samorządową, artystyczną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr. 34/12.

§ 3.

Siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Mazowieckiego, a także zagranica.

§ 4.

1.    Organizatorem Instytutu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2.    Instytut posiada osobowość prawną.
3.    Bezpośredni nadzór nad Instytutem sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.
4.    Ogólny nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 
ROZDZIAŁ II

Zakres działalności

§ 5.

Przedmiotem działania Instytutu jest:
1)    propagowanie dziedzictwa kulturowego;
2)    realizowanie innowacyjnych projektów artystyczno-edukacyjnych;
3)    prowadzenie badań analizujących stan kultury w regionie;
4)    integracja środowisk twórczych i artystycznych.

§ 6.

Instytut realizuje zadania, o których mowa w § 5, w szczególności przez:
1)    tworzenie i realizację projektów edukacyjnych i kulturowych, w szczególności koncertów, spektakli i widowisk teatralnych, wystaw, konkursów, festiwali, przeglądów artystycznych
i warsztatów, plenerów malarskich i fotograficznych w siedzibie i poza siedzibą Instytutu;
2)    produkcję i koprodukcję oraz opracowywanie, w zakresie celów statutowych, utworów audiowizualnych, w szczególności filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów reklamowych;
3)    upowszechnianie kultury filmowej polegające na organizowaniu przeglądów, festiwali oraz innej działalności kulturalnej i edukacyjnej związanej ze sztuką filmową;
4)    animację społeczności lokalnych oraz wyszukiwanie i promowanie osób
o szczególnym potencjale kreatywnym;
5)    wspieranie w ramach działań kulturalnych budowania kapitału społecznego i kreatywnego mieszkańców Mazowsza;
6)    promowanie wolontariatu jako ważnego elementu otwartej instytucji kultury;
7)    podejmowanie działań na rzecz rozwoju oferty kulturalnej w województwie mazowieckim;
8)    inicjowanie projektów z zakresu nowoczesnego zarządzania w kulturze i edukacji dla świadomego odbioru kultury;
9)    organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji, w szczególności dla animatorów kultury
i pracowników instytucji kultury;
10)    realizację misji eksperckich, w tym różnych form doradztwa merytorycznego dla twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych;
11)    uczestnictwo w międzynarodowych projektach kulturalnych;
12)    prowadzenie działalności wydawniczej;
13)    promocję dziedzictwa kulturowego Mazowsza;
14)    realizację zadań zleconych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

1.    Działalność Instytutu w zakresie realizacji profesjonalnych spektakli i widowisk
teatralnych, o których mowa w § 6 pkt 1 organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.
2.    Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy się w dniu 31 sierpnia następnego roku.

§ 8.

Instytut wyodrębnia w swojej strukturze organizacyjnej jednostkę wyspecjalizowaną – Mazowiecki Fundusz Filmowy.

§ 9.

W realizacji zadań statutowych Instytut może współpracować z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty
i kultury, mediami, a także innymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 10.

1.    Organem Zarządzającym Instytutem jest Dyrektor Instytutu zwany dalej „Dyrektorem”,
2.    Dyrektor zarządza Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.
3.    Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 11.

1.    Dyrektor organizuje pracę Instytutu i odpowiada za całokształt jego działalności.
2.    Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:
1)    kierowanie sprawami związanymi z  działalnością statutową i administracyjną Instytutu;
2)    podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Instytutu na najwyższym poziomie;
3)    sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Instytutu;
4)    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
5)    wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Instytutu;
6)    wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Instytutu oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
7)    przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

§ 12.

Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy nie więcej niż dwóch Zastępców Dyrektora, powoływanych i odwoływanych przez niego, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 13.

Dyrektor może powołać i odwołać Radę Artystyczną jako organ doradczo-opiniodawczy w sprawach działalności Instytutu.
§ 14.

Dyrektor, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz działających w Instytucie organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, nadaje Instytutowi regulamin organizacyjny, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Instytutu, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Instytutu, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Instytutu, zasady zastępowania osoby kierującej Instytutem w czasie jej nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Instytucie.

§ 15.

1.    Zarząd Województwa Mazowieckiego może powierzyć zarządzanie Instytutem Zarządcy, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do wyboru Zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ,z późn.zm. ).
2.    W przypadku powierzenia zarządzania Instytutem Zarządcy, wykonuje on odpowiednio uprawnienia i czynności przewidziane dla Dyrektora, o których mowa w § 10 ust.2, § 11, § 13, §14, § 16 ust.2, § 18 ust.1.

ROZDZIAŁ IV

Źródła finansowania

§ 16.

1.    Instytut prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.    Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. )
3.    Działalność Instytutu finansowana jest w szczególności z :

1)    wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 5 i § 6 Statutu;
2)    wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3)    wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4)    dotacji  podmiotowych i celowych z budżetu państwa lub Samorządu Województwa Mazowieckiego;
5)    środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;
6)    wpływów z prowadzonej przez Instytut działalności dodatkowej, o której mowa w § 20.

4.    Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Instytutowi środki finansowe w formie dotacji:

1)    podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2)    celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3)    celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

5.   Dyrektor Instytutu jest zobowiązany do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, o których mowa w ust. 3 pkt 5.

§ 17.

Zaciągnięcie przez Instytut kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 18.

1.    Oświadczenia woli w imieniu Instytutu składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.
2.    Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona, składa podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe.  

§ 19.

Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm. ) jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

§ 20.

1.    Instytut może prowadzić, jako dodatkową, działalność inną niż działalność kulturalna, w zakresie zbieżnym z jego zadaniami statutowymi.
2.    Środki uzyskane z dodatkowej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Instytutu.

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe

§ 21.

Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu może dokonać Sejmik Województwa Mazowieckiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 22.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

  • Podpisał/a: Magdalena Denko
  • Opublikował/a:
  • Dokument z dnia: 7 lutego 2011
  • Publikacja dnia: 7 lutego 2011
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl