Główny Specjalista ds. Kadr w Dziale Organizacyjnym

Warszawa, 19.09.2022 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główny Specjalista ds. Kadr w Dziale Organizacyjnym Mazowieckiego Instytutu Kultury

I. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu prawa pracy, ZZL, administracji;
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku Specjalisty ds. kadr.
 3. Znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, funduszu świadczeń socjalnych.
 4. Znajomość obsługi programu kadrowo-płacowego Symfonia Kadry i Płace.
 5. Praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel)
 6. Samodzielność i odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, komunikatywność; zaangażowanie.
 7. Umiejętność organizacji pracy.
 8. Umiejętności analitycznego myślenia.
 9. Umiejętność pracy w zespole.

II. Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 3. Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 1. Obsługę kadrową pracowników Mazowieckiego Instytutu Kultury, w tym:
  1. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania pracowników;
  2. kontrolę terminowej realizacji badań okresowych pracowników;
  3. prowadzenie teczek akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  4. prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników,
  5. prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP pracowników oraz innych wynikających z przepisów;
  6. prowadzenie dokumentacji związanej z urlopami pracowników;
  7. zapewnienie realizacji uprawnień pracowniczych wynikających związanych ze stażem pracy;
  8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej delegacji pracowników.
 2. Organizację i prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
 3. Prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb GUS;
 4. Prowadzenie spraw związanych z PPK.
 5. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS.

IV. Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym miesięcznym w kwocie od 5 500,00 do 6 000,00 zł brutto.
 2. Możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 3. Pracę w nowoczesnej, rozwijającej się artystycznej instytucji kultury.
 4. Korzystanie z prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.
 5. Korzystanie z kart sportowo-rekreacyjnych na preferencyjnych warunkach.

V. Dokumenty aplikacyjne

 1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys (CV) z wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie.
 2. Życiorys (CV) powinien zawierać oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowiecki Instytut Kultury zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w ramach naboru na wolne stanowisko pracy w Mazowieckim Instytucie Kultury, niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

VI. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 1. Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Główny Specjalista Kadr” należy dostarczyć lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Mazowiecki Instytut Kultury, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@mik.waw.pl w terminie do 26 września 2022 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Instytutu).
 2. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej o terminie spotkania. Pozostali kandydaci nie będą informowani o przebiegu naboru.
 4. Instytut zastrzega sobie prawo zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy.

VII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, Elektoralna 12 (zwany dalej „administratorem”).
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@mik.waw.pl z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Mazowieckim Instytucie Kultury – w zakresie następujących kategorii danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W przypadku kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę, której będzie Pani/Pan stroną.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz do upływu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w wyniku naboru (w celu ewentualnego ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy), a w przypadku kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę – przez okres wynikający z przepisów prawa pracy.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podpisał/a: Jacek Zieliński
 • Opublikował/a: Jacek Zieliński
 • Dokument z dnia: 19 września 2022
 • Publikacja dnia: 28 września 2022
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl