Główny Specjalista ds. płac i finansów

Warszawa, dnia 13.07.2022 R.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

I. Określenie stanowiska, którego dotyczy nabór:

Główny Specjalista ds. płac i finansów

II. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane ekonomiczne,
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. płac,
 3. Bardzo dobra praktyczna znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych,
 4. Znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych (preferowany moduł Płace Systemu Zarządzania Symfonia) oraz programu Płatnik,
 5. Praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 6. Samodzielność, systematyczność, obowiązkowość, komunikatywność,
 7. Umiejętność organizacji pracy,
 8. Umiejętności analitycznego myślenia,
 9. Umiejętność pracy w zespole,
 10. Umiejętność pracy pod presją czasu.

III. Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word),
 2. Umiejętność formułowania dokumentów administracyjnych,
 3. Dobra organizacja pracy własnej,
 4. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 6. Wysoka kultura osobista,
 7. Mile widziana praca w instytucji kultury.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 1. Samodzielne naliczania wynagrodzeń w oparciu o stosowne przepisy prawa i regulaminu wynagradzania; sporządzanie list płac,
 2. Naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilno-prawnych;
 3. Rozliczanie świadczeń socjalnych dla pracowników,
 4. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym przygotowanie rocznych deklaracji PIT-11,
 5. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców, sporządzanie deklaracji ZUS,
 6. Obsługę systemu kadrowo-płacowego w zakresie płac oraz programu Płatnik, PUE ZUS,
 7. Przygotowywanie różnego rodzaju raportów oraz zestawień płacowych dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości,
 8. Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,
 9. Współpracę z administracją skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi właściwymi instytucjami,
 10. Bieżące monitorowanie zmian w przepisach z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz ich wdrażanie,
 11. Obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych: ewidencja, naliczanie oraz terminowe odprowadzanie wpłat na PPK do instytucji finansowej,
 12. Przygotowywanie zaświadczeń RP-7.
 13. Kontrolę pod względem formalno – rachunkowym dokumentów finansowych do zapłaty oraz sporządzanie przelewów bankowych,
 14. Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

V. Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z wynagrodzeniem miesięcznym brutto w kwocie od 5 500,00 do 6 000,00 zł plus dodatek stażowy zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania – wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji,
 2. Pracę od poniedziałku do piątku,
 3. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 4. Pracę w miłej atmosferze,
 5. Świadczenia z funduszu socjalnego.

VI. Dokumenty aplikacyjne

 1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:
 • życiorys (CV) z wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie;
 1. Życiorys (CV) powinien zawierać oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowiecki Instytut Kultury zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w ramach naboru na wolne stanowisko pracy w Mazowieckim Instytucie Kultury, niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

VII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 1. Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Główny Specjalista ds. Plac i finansów” należy dostarczyć lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Mazowiecki Instytut Kultury, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@mik.waw.pl w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Instytutu).
 2. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie ich składania pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną o tym powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Pozostali kandydaci nie będą informowani o przebiegu naboru.
 4. Instytut zastrzega sobie prawo zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy.

VIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, Elektoralna 12 (zwany dalej „administratorem”).
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: z.klepacki@fox-consulting.pl.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Mazowieckim Instytucie Kultury – w zakresie następujących kategorii danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W przypadku kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę, której będzie Pani/Pan stroną.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz do upływu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w wyniku naboru (w celu ewentualnego ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy), a w przypadku kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę – przez okres wynikający z przepisów prawa pracy.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podpisał/a: Jacek Zieliński
 • Opublikował/a: Jacek Zieliński
 • Dokument z dnia: 30 czerwca 2022
 • Publikacja dnia: 11 sierpnia 2022
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl