Praca na zastępstwo: Specjalista w Dziale Administracyjno – Inwestycyjnym

Warszawa, 02.02.2024 r.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12

INFORMUJE O WOLNYM STANOWISKU PRACY NA ZASTĘPSTWO

I. Określenie stanowiska, którego dotyczy ogłoszenie:

Specjalista w Dziale Administracyjno – Inwestycyjnym, 1 etat

II. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie minimum średnie.

III. Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • Staż pracy w jednostce sektora finansów publicznych;
 • Szkolenia z zakresu bhp, realizacji procesu budowlanego, zamówień publicznych, finansów poświadczone odpowiednimi zaświadczeniami, świadectwami lub dyplomami;
 • Biegła obsługa komputera – praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość przepisów zamówień publicznych;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. Realizowanie bieżących zakupów na potrzeby działalności MIK i potrzeby administracyjne oraz opisywanie faktur w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi zamówień publicznych;
 2. Realizowanie zamówień artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz opisywanie faktur w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi zamówień publicznych;
 3. Realizowanie zamówień artykułów spożywczych oraz opisywanie faktur w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi zamówień publicznych;
 4. Prowadzenie rejestru oraz realizacja zadań wynikających z zapisów obowiązującego Zarządzenia Dyrektora MIK w zakresie procedury dotyczącej użytkowania pieczątek w MIK;
 5. Realizowanie zamówień dotyczących zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz opisywanie faktur w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi zamówień publicznych wraz z prowadzeniem ewidencji;
 6. Pomoc w oznaczaniu mienia Mazowieckiego Instytutu Kultury zgodnie z elektroniczną ewidencją środków trwałych poprzez naklejanie etykiet wydrukowanych na drukarce;
 7. Realizacja zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym przygotowanie Deklaracji D-N zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. Sporządzanie na potrzeby Działu Administracyjno-Inwestycyjnego: pism, notatek służbowych, protokołów, zleceń, zamówień zgodnie z dyspozycją przełożonych;
 9. Sporządzanie sprawozdań, deklaracji, prowadzenie ewidencji, prowadzenie rejestrów i zestawień na potrzeby działu oraz wymaganych przepisami prawa związanymi z zakresem zadań Działu Administracyjno – Inwestycyjnego.
 10. Inne czynności administracyjne wynikające z bieżących spraw Instytutu oraz Działu, w tym wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
 11. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego MIK zgodnie z przepisami prawa.

V. Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 5000 zł brutto.
 2. Pracę w nowoczesnej, rozwijającej się artystycznej instytucji kultury.
 3. Możliwość pracy zdalnej.
 4. Korzystanie z prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.
 5. Korzystanie z kart sportowo-rekreacyjnych na preferencyjnych warunkach.
 6. Wejścia na wydarzenia organizowane w Instytucie na preferencyjnych warunkach. 

VI. Dokumenty aplikacyjne 

 1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys (CV) z wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie;
 1. Życiorys (CV) powinien zawierać oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowiecki Instytut Kultury zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w związku z ogłoszeniem o pracę w Mazowieckim Instytucie Kultury, niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

VII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 1. Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy na zastępstwo – Specjalista w Dziale Administracyjno – Inwestycyjnym” należy dostarczyć osobiście do Działu Organizacyjnego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@mik.waw.pl w terminie do dnia 15.02.2024 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do MIK).
 2. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie ich składania pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną o tym powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Pozostali kandydaci nie będą informowani o przebiegu naboru.
 4. Instytut zastrzega sobie prawo zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata do pracy.

VIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12 (zwany dalej „administratorem”).
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@mik.waw.pl Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Mazowieckim Instytucie Kultury. W przypadku kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę, której będzie Pani/Pan stroną.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz do upływu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w wyniku naboru (w celu ewentualnego ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy), a w przypadku kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę – przez okres wynikający z przepisów prawa pracy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podpisał/a: Jacek Zieliński
 • Opublikował/a: Jacek Zieliński
 • Dokument z dnia: 2 lutego 2024
 • Publikacja dnia: 16 lutego 2024
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl