Specjalista ds. inwestycji

Warszawa, dnia 8 lipca 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 I. Określenie stanowiska, którego dotyczy nabór:

Specjalista ds. inwestycji

II. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Udokumentowane wykształcenie wyższe.
 2. Udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy.
 3. Znajomość przepisów bhp, p.poż., prawa budowlanego oraz zamówień publicznych.
 4. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 5. Obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office.

III. Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Staż pracy w jednostce sektora finansów publicznych.
 2. Znajomość obsługi platformy „WITKAC”.
 3. Szkolenia z zakresu bhp, realizacji procesu budowlanego, zamówień publicznych, finansów, poświadczone odpowiednimi zaświadczeniami, świadectwami lub dyplomami.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania związane z wykonywaniem czynności z zakresu przygotowania, realizowania i monitorowania inwestycji, w tym m.in.:

 1. Koordynowanie prac związanych z realizacją projektów inwestycyjnych, budowlanych i konserwatorskich.
 2. Koordynacja i rozliczanie pracy Inspektorów/Inżynierów kontraktów/Inwestorów zastępczych, Kierowników projektów, robót oraz wykonawców i dostawców,  związanych z realizacją powierzonych zadań inwestycyjnych.
 3. Współpraca merytoryczna w zakresie przeprowadzenia procedur przetargowych wyboru uczestników procesu inwestycyjnego, uczestnictwo w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dla inwestycji.
 4. Weryfikacja protokołów odbioru robót, harmonogramów rzeczowo-finansowych, dokumentacji projektowej i przetargowej i innych dokumentów w zakresie zgodności realizacji inwestycji.
 5. Monitorowanie sposobu realizacji przez kontrahentów obowiązków wynikających z umów o roboty budowlane, roboty konserwatorskie, umów zlecenia, umów o dzieło, itp.
 6. Sporządzanie projektów/harmonogramów działań inwestycyjnych.
 7. Przygotowywanie wniosków na pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji m.in.: ze środków Samorządu Województwa, MKiDN i innych.
 8. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla uruchomienia procedur zamówień.
 9. Przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji.
 10. Współpraca z Działem Finansowo – Księgowym w zakresie przygotowywania wniosków i rozliczeń inwestycji.

V. Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 2. Pracę od poniedziałku do piątku,
 3. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 4. Pracę w miłej atmosferze,
 5. Świadczenia z funduszu socjalnego.

VI. Dokumenty aplikacyjne

 1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:
 • życiorys (CV) z wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie;
 1. Życiorys (CV) powinien zawierać oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowiecki Instytut Kultury zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w ramach naboru na wolne stanowisko pracy w Mazowieckim Instytucie Kultury, niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

VII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 1. Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. inwestycji” należy dostarczyć lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Mazowiecki Instytut Kultury, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@mik.waw.pl w terminie do dnia 18 lipca 2022 do godz. 16.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Instytutu).
 2. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie ich składania pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną o tym powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Pozostali kandydaci nie będą informowani o przebiegu naboru.
 4. Instytut zastrzega sobie prawo zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy.

VIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, Elektoralna 12 (zwany dalej „administratorem”).
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@mik.waw.pl Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Mazowieckim Instytucie Kultury. W przypadku kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę, której będzie Pani/Pan stroną.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz do upływu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w wyniku naboru (w celu ewentualnego ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy), a w przypadku kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę – przez okres wynikający z przepisów prawa pracy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podpisał/a: Malwina Rozwadowska
 • Opublikował/a: Jacek Zieliński
 • Dokument z dnia: 8 lipca 2022
 • Publikacja dnia: 20 lipca 2022
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl