Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 21 września 2011 r.

N/PN/341/4/11

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup i instalację wyposażenia elektroakustycznego Sali widowiskowej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 września 2011 r. pod nr 242649

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieścił elementy wyposażenia elektroakustycznego Sali Widowiskowej, które nie stanowią przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie.
Na podstawie art. 93 ust 5 zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia , zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

  • Podpisał/a: Jacek Zieliński
  • Opublikował/a:
  • Dokument z dnia: 21 września 2011
  • Publikacja dnia: 21 września 2011
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl