Specjalista w Galerii Foksal

Warszawa, 08.02.2024 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

I. Określenie stanowiska, którego dotyczy nabór:

Specjalista w Galerii Foksal, cały etat

II. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Udokumentowane wykształcenie minimum średnie;
 2. Doświadczenie w organizacji projektów z obszaru sztuki współczesnej (wystaw, spotkań autorskich, itp.);
 3. Wiedza z obszaru sztuki współczesnej.

III. Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Mile widziane wykształcenie wyższe na kierunkach: historia sztuki, kulturoznawstwo i kierunki pokrewne;
 2. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 3. Bardzo dobre umiejętności organizacyjne, umiejętność ustalania priorytetów;
 4. Dokładność, skrupulatność;
 5. Dyspozycyjność (praca także w soboty i w godzinach wieczornych);
 6. Wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność, umiejętność pracy w zespole);
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 8. Samodzielność w działaniu, kreatywność;
 9. Umiejętność nawiązywania relacji z partnerami zewnętrznymi;
 10. Swoboda w pisaniu informacji prasowych i tekstów z zakresu sztuki;
 11. Znajomość w mowie i piśmie języka polskiego na poziomie zaawansowanym;
 12. Znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 13. Znajomość pakietu MS Office;
 14. Mile widziane doświadczenie przy organizacji dostępnych wydarzeń kulturalnych oraz znajomość Polskiego Języka Migowego.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Bezpośrednia współpraca z kuratorem i artystami przy przygotowywaniu wystaw i innych wydarzeń artystycznych;
 2. Koordynacja realizacji projektów wystawienniczych i wydarzeń artystycznych z obszaru sztuki współczesnej,
 3. Współpraca w przygotowywaniu budżetów projektów, nadzór nad jego realizacją i rozliczeniem,
 4. Udział w przygotowywaniu harmonogramów projektów, prowadzenie korespondencji i dokumentacji związanej z realizacją projektu, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji;
 5. Przygotowywanie zamówień i umów dot. usług lub zakupów związanych z realizacją projektu, zlecanie prac na zewnątrz, kontrolowanie realizacji zleceń, rozliczanie podpisanych umów;
 6. Współtworzenie programu działań merytorycznych Galerii Foksal;
 7. Obecność podczas organizowanych wydarzeń (wernisaże, spotkania autorskie, itp.);
 8. Pełnienie dyżurów w Galerii Foksal oraz obsługa odwiedzających Gości (udzielanie informacji);
 9. Obsługa social-mediów (Facebook, Instagram), aktualizacja strony internetowej Galerii oraz przygotowywanie i wysyłka newsletterów Galerii;
 10. Współpraca z innymi działami MIK.

V. Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie od 5 500 do 6 000 zł brutto.
 2. Możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, wyjazdy).
 3. Pracę w stabilnej instytucji kultury o ugruntowanej renomie.
 4. Korzystanie z prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.
 5. Korzystanie z kart sportowo-rekreacyjnych na preferencyjnych warunkach.
 6. Możliwość pracy zdalnej.
 7. Wejścia na wydarzenia organizowane w Instytucie na preferencyjnych warunkach.

VI. Dokumenty aplikacyjne

 1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:
   1. życiorys (CV) z wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
   2. list motywacyjny;
   3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie;
 2. Życiorys (CV) powinien zawierać oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowiecki Instytut Kultury zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w ramach naboru na wolne stanowisko pracy w Mazowieckim Instytucie Kultury, niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

VII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 1. Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – „Specjalista w Galerii Foksal” należy dostarczyć lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Mazowiecki Instytut Kultury, 00‑139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@mik.waw.pl w terminie do dnia 21 lutego 2024 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Instytutu).
 2. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie ich składania pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną o tym powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Pozostali kandydaci nie będą informowani o przebiegu naboru.
 4. Instytut zastrzega sobie prawo zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy.

VIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12 (zwany dalej „administratorem”).
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@mik.waw.pl Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Mazowieckim Instytucie Kultury. W przypadku kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę, której będzie Pani/Pan stroną.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz do upływu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w wyniku naboru (w celu ewentualnego ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy), a w przypadku kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę – przez okres wynikający z przepisów prawa pracy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podpisał/a: Jacek Zieliński
 • Opublikował/a: Jacek Zieliński
 • Dokument z dnia: 8 lutego 2024
 • Publikacja dnia: 21 lutego 2024
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl