Ogłoszenie o zamówieniu

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony „Na świadczenie usług poligraficznych polegających na druku publikacji dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie”. Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 27 stycznia 2011 r. pod nr 31101-2011

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa
REGON: 016132545; NIP: 525-000-59-00;
tel. 022 586 42 00; fax 022 624 70 01;
e-mail: mckis@mckis.waw.pl

2. Określenie trybu zamówienia
Zamawiający wybrał do realizacji przedmiotu zamówienia tryb przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, opisany w art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać na wniosek zainteresowanego w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej www.mckis.waw.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegające na druku publikacji dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z stanowi Specyfikacja zakresu usługi poligraficznej (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Symbol CPV: 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

4.1 Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamówienia
Od daty podpisania umowy do 29 lutego 2012 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie).
Warunek ten zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000, 00 zł każda, polegających na druku broszur, zaproszeń, plakatów, pocztówek i itp.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający zażąda od takiego podmiotu oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Sposób dokonywania oceny ww. warunków będzie odbywał się wg zasady “spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w pkt VII SIWZ, składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 4 luty 2011 roku do godziny 10.00. Wadium może być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego w PKO S.A. W-wa ul. Nowogrodzka 50, Nr konta 72 1240 6218 1111 0000 4609 4508 z dopiskiem na przelewie “WADIUM” i oznaczyć: “Świadczenie usług poligraficznych polegających na druku publikacji dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie” lub w formach wymienionych w art. 45 pkt. 6 ustawy Pzp.

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

Wadium wnoszone w pieniądzu, przelewem do banku musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów należy załączyć do oferty.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria:

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena – zaproponowana przez Wykonawcę 100 % 100 punktów

2. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:

– Kryterium: Cena – 100 punktów:

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

C min
C = –––––––– × 100 punktów
C x

gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”;
Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;
C x = cena oferty badanej.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – uzyskała największą ilość punktów. Przyznane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

10. Miejsce i termin składania ofert
a) oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Warszawie, ul. Elektoralna 12 w pokoju nr 14 (w kancelarii w siedzibie Zamawiającego).
b) termin składania ofert: 4 luty 2011 roku do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust. 1 p.z.p.

15. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielić zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

Pliki do pobrania:

  • Podpisał/a: Jacek Zieliński
  • Opublikował/a:
  • Dokument z dnia:
  • Publikacja dnia: 27 stycznia 2011
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl