Ogłoszenie o zamówieniu

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
w Warszawie
na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)
ogłasza przetarg nieograniczony
„Na zakup i instalację wyposażenia elektroakustycznego Sali widowiskowej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie”
Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dn. 12 września  2011 r. pod nr 242649-2011

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa
REGON: 016132545; NIP: 525-000-59-00;
tel. 022 586 42 00; fax 022 624 70 01;
e-mail: mckis@mckis.waw.pl

2. Określenie trybu zamówienia
Zamawiający wybrał do realizacji przedmiotu zamówienia tryb przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, opisany w art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać na wniosek zainteresowanego w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej
www.mckis.waw.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja wyposażenia elektroakustycznego Sali widowiskowej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z stanowi Specyfikacja  techniczna  i wymagania techniczno eksploatacyjne wyposażenia elektroakustycznego Sali widowiskowej (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Symbol CPV: 32342410-9 Sprzęt dźwiękowy

4.1 Oferty częściowe
Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamówienia
Od daty podpisania umowy do 30 listopada 2011 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.Posiadają wiedzę i doświadczenie, (w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich  łączne kwalifikacje i doświadczenie).
Warunek ten zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000, 00 zł każda, polegających na dostawie i instalacji urządzeń i oprogramowania potrzebnego do realizacji koncertów, spektakli teatralnych i estradowych, seminariów i konferencji oraz projekcji filmowych w zakresie dźwięku i multimediów.

2.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający zażąda od takiego podmiotu oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Sposób dokonywania oceny ww. warunków będzie odbywał się wg zasady „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w pkt VII SIWZ, składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6000 zł (słownie:  sześć tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 20 września 2011 roku do godziny 14:30. Wadium może być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego w PKO S.A. W-wa ul. Nowogrodzka 50, Nr konta 72 1240 6218 1111 0000 4609 4508 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „Zakup i instalacja wyposażenia elektroakustycznego Sali widowiskowej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie” lub w formach wymienionych w art. 45 pkt. 6 ustawy Pzp.
Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.    
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
Wadium wnoszone w pieniądzu, przelewem do banku musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów należy załączyć do oferty.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria:

tabelkabipok

2. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:
– Kryterium: Cena – 70 punktów:
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 70 punktów. Pozostałe oferty ocenione będą przez porównanie z ofertą o niższej cenie wg poniższego wzoru:
Xc pkt = (najniższa cena/cena oferty rozpatrywanej)x 70
Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
– Kryterium: Czas reakcji serwisu – 5 punktów
Oferta deklarująca czas reakcji serwisu 1 dzień – 5 pkt
Oferta deklarująca czas reakcji serwisu 2 dni – 3 pkt
Oferta deklarująca czas reakcji serwisu 3 dni – 2 pkt
Oferta deklarująca czas reakcji serwisu 4 dni – 1 pkt
Oferta deklarująca czas reakcji serwisu 5 dni – 0 pkt
Oferty deklarujące okres reakcji serwisu powyżej 5 dni zostaną odrzucone.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru – uzyskała największą ilość
punktów. Przyznane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium 3 e wybiega poza wymagania specyfikacji. Pozwala jednak uzyskać dodatkową punktację pozwalającą ocenić walory techniczne oferowanego rozwiązania w kontekście możliwości przyszłej rozbudowy.

10. Miejsce i termin składania ofert
a) oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Warszawie, ul. Elektoralna 12 w pokoju nr 14 (w kancelarii w siedzibie Zamawiającego).
b) termin składania ofert: 20 września 2011 roku  do godz. 14:30.

11. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust. 1 p.z.p.

15. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający  przewiduje udzielić zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

SIWZ

Załacznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

  • Podpisał/a: Jacek Zieliński
  • Opublikował/a:
  • Dokument z dnia: 12 września 2011
  • Publikacja dnia: 12 września 2011
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl