Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 8 września 2011 r.

N/PN/341/3/11

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup i instalację wyposażenia elektroakustycznego Sali widowiskowej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 sierpnia 2011 r. pod nr 262666

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą  zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Do dnia 6 września 2011 r. do godz. 1600 do Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie wpłynęła jedna oferta o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i instalację wyposażenia elektroakustycznego Sali widowiskowej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Cena oferty, firmy  ProfiAudio Sp. z o.o. z siedzibą w (05-077) Warszawie-Wesołej przy ul. Dolomitowej 32, wynosi 275 000 zł brutto. Przed otwarciem ofert została podana informacja, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia wynosi 258 638 zł brutto. W związku z tym kwota oferty znacznie przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie.
Na podstawie art. 93 ust 5 zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia , zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

  • Podpisał/a: Jacek Zieliński
  • Opublikował/a:
  • Dokument z dnia: 8 września 2011
  • Publikacja dnia: 8 września 2011
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl