Usługa języka migowego

Kasa i Punkt Informacyjny w MIK

Artykuł archiwalny

Drodzy Goście Mazowieckiego Instytutu Kultury! 

Otworzyliśmy kasę MIK, umożliwiając tym samym zwrot biletów na odwołane wydarzenia.

Można to zrobić na kilka sposobów.

1. NIE ZWRACAĆ BILETU :). Jeśli posiadacie wydrukowany bilet na koncert lub spektakl z dołączonym do niego dowodem zakupu nie oddawajcie go. Stanie się voucherem wymiennym w kasie na nowy bilet na to samo wydarzenie w nowym terminie. Vouchery dotyczą koncertów z cyklu Arcydzieła Muzyki Kameralnej i Swing Club, Centralnej Sceny Tańca oraz spektakli Teatru Mazowieckiego i Sceny Młodego Widza.

2. ZWROT ONLINE. Jeśli zdecydujecie się na dokonanie zwrotu biletu, akceptujemy skan biletu wraz z dowodem zakupu (faktura/paragon). Na tej podstawie środki za bilet zostaną zwrócone na wskazane przez Was konto bankowe. Skany wraz z danymi prosimy przesyłać na adres: kasa@mik.waw.pl

3. ZWROT W KASIE. Zwrot będzie możliwy od 1 lipca 2020 r. według następującego harmonogramu:

  • Wtorek od godz. 14:00 do godz. 18:00
  • Środa od godz. 10:00 do godz. 13:00 (TYLKO DLA OSÓB PO 60. ROKU ŻYCIA)
  • Czwartek od godz. 14:00 do godz. 18:00

Przed przyjściem do MIK, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego. 

Zapewniamy, że zachowujemy wszelkie środki ostrożności: w punkcie informacyjnym zamontowana została osłona z tworzywa sztucznego regularnie dezynfekowana, pracownicy wyposażeni są w maski ochronne i rękawiczki jednorazowe.

Do budynku jednorazowo będą mogły wejść dwie osoby. Ograniczenie to nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Pozostałe osoby będą proszone o pozostanie na zewnątrz. W holu głównym oznaczona zostanie przestrzeń bezpiecznej odległości 2 metrów dla oczekujących. Przygotujemy również środki czystości oraz środki do dezynfekcji w widocznym miejscu. Przestrzeń wspólna, np. toaleta, będzie regularnie sprzątana i dezynfekowana.

Stajemy na wysokości zadania, dlatego prosimy i Was o stosowanie środków zabezpieczających: zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. 

Dziękujemy za zaufanie i cierpliwość, którą się wykazujecie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Punkt Informacyjny MIK
tel. 22 586 42 59
tel. 783 708 380
kasa@mik.waw.pl 

 

Osoby zainteresowane szczegółowymi regulacjami pracy kasy w MIK zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym dokumentem.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2020 Dyrektora Mazowieckiego Instytut Kultury z dnia 22-06-2020 r. w sprawie w sprawie zasad obsługi interesantów w punkcie kasowym Mazowieckiego Instytutu Kultury w okresie stanu epidemii

Zasady obsługi interesantów w punkcie kasowym Mazowieckiego Instytutu Kultury w okresie stanu epidemii

1. Niniejsze zasady określają sposób obsługi interesantów w punkcie kasowym Mazowieckiego Instytutu Kultury (zwanym dalej „punktem kasowym”) zlokalizowanym w budynku w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12 (zwanym dalej „budynkiem”) w okresie obowiązywania stanu epidemii.

2. Interesanci korzystający z punktu kasowego zobowiązani są stosować się do postanowień niniejszych zasad oraz do poleceń pracowników i pracowników ochrony Mazowieckiego Instytutu Kultury (zwanego dalej „MIK”).

3. Punkt kasowy czynny jest:

  • we wtorki i czwartki w godzinach: 14:00 – 18:00;
  • w środy: 10:00 – 13:00; w środy punkt kasowy obsługuje tylko osoby w wieku powyżej 60 roku życia.

4. Osoby ubiegające się o zwrot kosztów za bilety zachęcamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego w celu ustalenia zasad i możliwości zwrotu biletów. Osoby te będą informowane o procedurach bezpieczeństwa  przedsięwziętych w Mazowieckim Instytucie Kultury w związku z zagrożeniem wirusowym.

5. Liczba interesantów przebywających w budynku w tym samym czasie nie może przekraczać 2 osób. Ograniczenie to nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

6. Pracownik ochrony MIK weryfikuje liczbę interesantów, a w razie osiągnięcia dopuszczalnego limitu odmawia wejścia do budynku kolejnym osobom do czasu zwolnienia miejsc poniżej maksymalnego limitu.

7. Interesanci mają obowiązek zdezynfekować ręce bezpośrednio po wejściu do budynku przy pomocy udostępnionych środków do dezynfekcji rąk.

8. Interesanci zobowiązani są do zachowania w budynku odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie. Liniami poziomymi w okolicy punktu kasowego wyznaczono minimalne odległości, jakie interesanci mają obowiązek zachować od siebie.

9. Obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie nie dotyczy:

  • przypadków, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

10. Interesanci przebywający w budynku mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów.

11. Interesanci mogą przebywać w budynku wyłącznie w holu głównym na parterze, w strefie dla publiczności oznakowanej i wygrodzonej przy pomocy plansz, taśm, barierek lub linii poziomych.

12. Punkt kasowy wyposażony jest w osłonę z tworzywa sztucznego oddzielającą interesantów od pracowników, dezynfekowaną przynajmniej 1 raz na godzinę.

13. Pracownik punktu kasowego wyposażony jest podczas obsługi interesantów w maseczkę zakrywającą usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki.

14. W przeznaczonym dla interesantów pomieszczeniu sanitarnohigienicznym może jednocześnie przebywać jedna osoba, z zastrzeżeniem wynikających z obowiązujących przepisów wyjątków dotyczących sprawowania opieki nad inną osobą.

15. Wyposażenie budynku, z którym mają kontakt interesanci i pracownicy MIK, w szczególności toalety, poręcze, klamki, wyłączniki światła, uchwyty, powierzchnie płaskie podlegają regularnemu dezynfekowaniu.

16. W budynku umieszczone są w widocznych miejscach informacje zawierające instrukcje porządkowe i sanitarne określające zasady przebywania w budynku, a także sposób dezynfekcji i mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz zdejmowania i zakładania maseczki.

17. W budynku umieszczona jest w widocznym miejscu informacja zawierająca numery telefoniczne do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

18. W budynku wyznacza się pomieszczenie lub miejsce wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący przeznaczone do czasowej izolacji osoby mającej objawy wskazujące na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

19. W budynku pełni stały dyżur pracownik ochrony MIK, który czuwa nad bezpieczeństwem interesantów, weryfikuje liczbę interesantów przebywających w budynku, zachowanie przez nich minimalnych odległości oraz stosowanie wymaganych środków ochrony indywidulanej.

20. W razie naruszania niniejszych zasad pracownik MIK może odmówić obsługi interesantów oraz nakazać opuszczenie budynku.

21. W przypadku zarządzenia nakazu opuszczenia budynku interesanci zobowiązani są do bezzwłocznego podporządkowania się poleceniom pracownika ochrony MIK oraz opuszczenia budynku najbliższym wyjściem.

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201