Usługa języka migowego

20 września, Sokołów Podlaski | Ludwig van Beethoven, IX Symfonia d-moll op. 125 – Mazowsze w Koronie

Artykuł archiwalny

Po raz pierwszy w Sokołowie Podlaskim zostanie wykonane słynne dzieło Ludwiga van Beethovena – IX Symfonia d-moll op.125. Kantata finałowa IX Symfonii w wersji instrumentalnej, opracowana przez Herberta von Karajana, stała się Hymnem Unii Europejskiej.

kilkudziesięcioosobowa grupa kobiet i mężczyzn stoi na tle organów, w rękach trzymają instrumenty muzyczne

Ludwig van Beethoven, IX Symfonia d-moll op. 125
Mazowsze w Koronie. Muzyczne Wieczory w zabytkach architektury mazowieckiej.
Koncert upamiętniający 250. Rocznicę urodzin Ludwiga van Beethovena i 100.rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

20 września 2020 r. (niedz.) | Sokołów Podlaski
Konkatedra, pw. Niepokalanego Serca NMP , Skwer Najświętszej Marii Panny 1

Wstęp wolny | W związku z występowaniem stanu epidemii uczestnicy wydarzeń artystycznych i rozrywkowych są zobowiązani do przestrzegania rozporządzeń Rady Ministrów w zakresie zachowania dystansu społecznego, w tym obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu.

WYKONAWCY

 • Magdalena Schabowska-Krawczyk – sopran
 • Katarzyna Pawłowska – alt
 • Rafał Grozdew – tenor
 • Patryk Rymanowski – bas
 • Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
 • Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej
 • Dariusz Zimnicki – Dyrygent
 • Marcin Celiński – słowo wstępne

XVII edycję Festiwalu Mazowsze w Koronie inaugurujemy niezwykłym koncertem symfonicznym, na którym po raz pierwszy w Sokołowie Podlaskim zostanie wykonane słynne dzieło Ludwiga van Beethovena – IX Symfonia d-moll op.125, którą kompozytor ukończył trzy lata przed śmiercią w roku 1824. Aż trudno uwierzyć, że tworzył Beethoven IX Symfonię już jako osoba całkowicie niesłysząca. Problemy ze słuchem u znakomitego muzyka dały znać w wieku 26 lat. Stopniowa utrata słuchu była wielką traumą dla tego świetnie zapowiadającego się niemieckiego pianisty, dyrygenta i kompozytora o korzeniach flamandzkich, urodzonego w Bonn w 1770 roku a osiadłego w Wiedniu. W 1806 roku  Beethoven odwiedził hrabiego Franza von Oppersdorffa na zamku w Głogówku, położonym niedaleko Prudnika. Na powitanie kompozytora wykonano wówczas Jego II Symfonię. 

Był trudnym człowiekiem zmagającym się z pełnym cierni losem. Stał się wielkim,  niezależnym artystą. Mógł tworzyć co i kiedy chciał. Osiągnął za życia wielki sukces. Uznano go za największego muzyka wszechczasów. Nie miał szczęścia tylko w miłości. Do końca przy życiu trzymała go jedynie sztuka muzyczna. Zmarł w Wiedniu późnym popołudniem 26 marca 1827 roku, podobno podczas burzy, która rozpętała się nad stolicą Austrii.

Muzyka Ludwiga van Beethovena jest uniwersalna. Zostawił on światu zapisane w swoich dziełach przesłanie i nadzieję. Idee oświeceniowe od dzieciństwa interesowały kompozytora m.in. budowa wolnego, sprawiedliwego i tolerancyjnego społeczeństwa. Słowa fragmentu poematu wspaniałego poety Friedricha Schillera Oda do radości rozbrzmiewają w ostatniej części IX Symfonii, w interpretacji solistów śpiewaków i chóru. Kantata finałowa IX Symfonii w wersji instrumentalnej, opracowana przez Herberta von Karajana, stała się Hymnem Unii Europejskiej. Uznaliśmy, że to wybitne instrumentalno-wokalne dzieło ze swoim humanistycznym przesłaniem, będzie stosowne do upamiętnienia 100. rocznicy urodzin  wybitnego Papieża Świętego Jana Pawła II.  W okazałej sokołowskiej konkatedrze, cechującej się znakomitą akustyką, wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod kierunkiem Dariusza Zimnickiego. W finale IV części zaśpiewa z Chórem Akademickim Politechniki Warszawskiej czworo solistów: Magdalena Schabowska – sopran, Katarzyna Pawłowska – alt, Rafał Grozdew – tenor, Tomasz Raff – bas. Wspomnijmy na nim obu Wielkich Patronów koncertu.

Dyrygent Dariusz Zimnicki jest absolwentem Konserwatorium Wileńskiego (1997) oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, spe­cjal­no­ści dyry­gen­tu­ra chó­ral­na (2002, kla­sa prof. Ryszarda Zimaka). W 2009 roku uzy­skał sto­pień dok­to­ra sztuk muzycz­nych, a w 2015 roku sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go. W latach 2002–2004 jako dyry­gent asy­stent był zwią­za­ny z Warszawską Operą Kameralną. Obecnie pra­cu­je w macie­rzy­stej uczel­ni jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej oraz jako dyry­gent asy­stent chó­ru mie­sza­ne­go UMFC oraz wydzia­ło­we­go zespo­łu wokal­ne­go. Od roku 2004 pro­wa­dzi Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Chór Archikatedry Warszawskiej. Z oby­dwo­ma zespo­ła­mi aktyw­nie kon­cer­tu­je przy­go­to­wu­jąc bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne pro­gra­my a cap­pel­la, jak rów­nież dzie­ła wokal­no-instru­men­tal­ne. Wyróżnia się licz­ny­mi ini­cja­ty­wa­mi w wyko­nywa­niu dzieł zapo­mnia­nych i nowo­od­kry­tych w lite­ra­tu­rze chó­ral­nej. Z powo­dze­niem wystę­pu­je na kra­jo­wych i zagra­nicz­nych festi­wa­lach oraz kon­kur­sach (ponad 20 nagród). Jest współ­za­ło­ży­cie­lem (2011) i dyry­gen­tem chó­ru Tibi Domine przy para­fii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

kilkudziesięcioosobowa grupa kobiet i mężczyzn stojąca w dużej sali

ORGANIZATORZY

 • Mazowiecki Instytut Kultury
 • Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
 • Sokołowski Ośrodek Kultury
 • Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim

Koordynator z MIK: Małgorzata Kalicińska m.kalicinska@mik.waw.pl tel. 601 663 921; 22 58 64 227.

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201