Usługa języka migowego

Regulamin zwiedzania galerii Mazowieckiego Instytutu Kultury

Artykuł archiwalny

Mazowiecki Instytut Kultury z początkiem lipca otwiera trzy galerie: Galerię Foksal, Galerię Test i Galerię XX1. Obowiązywać będą szczególne środki ostrożności, minimalizujące ryzyko. Ze względu na bezpieczeństwo gości obowiązywać będą proste zasady, które – minimalizując ryzyko – nie będą utrudniać zwiedzania.

Wystawę jednocześnie będą mogły oglądać dwie osoby. Zwiedzający będą proszeni o zachowanie względem siebie minimum dwumetrowego dystansu. W obu tych kwestiach wyjątek stanowią osoby, które na co dzień mieszkają razem. Możliwe jest zatem rodzinne zwiedzanie wystaw.
Przy wejściu do galerii na gości czekać będzie dozownik z płynem odkażającym. Koniecznym jest, aby wszyscy zwiedzający oglądali wystawy z zasłoniętymi maseczką lub w inny sposób ustami i nosem. Dla zachowania maksimum bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka pracownicy galerii wytyczą ścieżki zwiedzania. Goście proszeni będą o niedotykanie eksponatów, multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
Szatnie w galeriach będą nieczynne do odwołania. Miejsca i powierzchnie, z którymi zwiedzający mogą mieć kontakt zostaną poddane częstej dezynfekcji. Pracownicy galerii nie będą weryfikować potencjalnych objawów poprzez np. mierzenie temperatury. Ważne jednak, aby przy gorszym samopoczuciu lub niepokojących objawach, miłośnicy sztuki zdecydowali się odłożyć wizytę w galeriach.

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Mazowieckiego Instytut Kultury z dnia 19-06-2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu zwiedzania galerii prowadzonych przez Mazowiecki Instytut Kultury w okresie stanu epidemii

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 5 Statutu Mazowieckiego Instytutu Kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z obowiązywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustala się „Regulamin zwiedzania galerii prowadzonych przez Mazowiecki Instytut Kultury w okresie stanu epidemii” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Regulamin dotyczy zwiedzania:

 1. Galerii Test zlokalizowanej w Warszawie, przy ul.Marszałkowskiej 34/50;
 2. Galerii Foksal zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Foksal 1/4;
 3. Galerii „XXI” zlokalizowanej w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 36.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Mazowieckiego Instytutu Kultury wykonujących obowiązki służbowe w galeriach, o których mowa w § 2, do przestrzegania wymogów wynikających z niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Mazowieckiego Instytut Kultury z dnia 19-06-2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu zwiedzania galerii prowadzonych przez Mazowiecki Instytut Kultury w okresie stanu epidemii

Regulamin zwiedzania galerii prowadzonych przez Mazowiecki Instytut Kultury w okresie stanu epidemii

 1. Regulamin określa zasady zwiedzania galerii prowadzonych przez Mazowiecki Instytut Kultury 
  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12 w okresie obowiązywania stanu epidemii.
 2. Regulamin dotyczy zwiedzania:
 3. Galerii Test zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 34/50.
 4. Galerii XX1 zlokalizowanej w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 36.
 5. Galerii Foksal zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Foksal 1/4.
  1. Zwiedzający galerię zobowiązany jest stosować się do postanowień regulaminu oraz do poleceń pracowników galerii.
  2. Liczba zwiedzających galerie w tym samym czasie nie może przekraczać:
 6. w Galerii Test – 2 osób;
 7. w Galerii XX1 –  2 osób;
 8. w Galerii Foksal – 2 osób.
  1. Ograniczenie liczby osób określone w pkt. 4 nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
  2. Przed wejściem do galerii umieszcza się w widocznym miejscu informację o maksymalnej liczbie zwiedzających, które mogą przebywać w galerii w tym samym czasie.
  3. Pracownik galerii weryfikuje liczbę zwiedzających, a w razie osiągnięcia dopuszczalnego limitu zwiedzających odmawia wejścia do galerii kolejnym osobom do czasu zwolnienia miejsc 
   w granicach maksymalnego limitu.
  4. Zwiedzający ma obowiązek zdezynfekować ręce bezpośrednio przy wejściu do galerii przy pomocy udostępnionych środków do dezynfekcji rąk.
  5. Do odwołania zawiesza się funkcjonowanie szatni w galeriach.
  6. Zwiedzanie galerii odbywa się indywidulanie. Zwiedzający zobowiązani są do zachowania 
   w pomieszczeniach galerii odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie.
  7. Obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie nie dotyczy:
 9. przypadków, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 10. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
  1. Zwiedzający przebywający w pomieszczeniach galerii ma obowiązek zakrywania ust i nosa 
   przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego zgodnie 
   z obowiązującymi przepisami oraz z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów.
  2. Zwiedzanie galerii odbywa się według wyznaczonej ścieżki zwiedzania. Zwiedzający zobowiązany jest nie przekraczać wyznaczonych w pomieszczeniach galerii linii (oznakowania poziomego), jeśli takie zostaną wyznaczone.
  3. W pomieszczeniach galerii obowiązuje zakaz dotykania eksponatów oraz multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
  4. W pomieszczeniu sanitarnohigienicznym galerii może jednocześnie przebywać jedna osoba,
    z zastrzeżeniem wynikających z obowiązujących przepisów wyjątków dotyczących sprawowania opieki nad inną osobą.
  5. Wyposażenie galerii, z którym mają kontakt zwiedzający i pracownicy galerii, w szczególności toalety, poręcze, klamki, wyłączniki światła, uchwyty, powierzchnie płaskie, podlegają regularnemu dezynfekowaniu.
  6. W galerii pełni stały dyżur pracownik MIK, który czuwa nad bezpieczeństwem zwiedzających, weryfikuje liczbę osób zwiedzających, zachowanie przez nich minimalnych odległości oraz stosowanie przez zwiedzających wymaganych środków ochrony indywidulanej.
  7. W razie naruszania postanowień regulaminu pracownik galerii może odmówić zwiedzającemu wstępu do galerii lub przerwać zwiedzanie galerii.
  8. W przypadku zarządzenia nakazu opuszczenia galerii, zwiedzający zobowiązany jest 
   do bezzwłocznego podporządkowania się poleceniom pracownika galerii oraz opuszczenia pomieszczeń galerii najbliższym wyjściem.

mapa fragmentu warszawy z zaznaczeniem lokalizacji galerii sztuki mik

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201