Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w MIK

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane w Mazowieckim Instytucie Kultury

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów na wydarzenia organizowane w Mazowieckim Instytucie Kultury określa zasady nabywania i zwrotu biletów na wydarzenia biletowane, organizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod poz. RIK 34/12, zwany dalej „Instytutem”, w ramach, którego funkcjonuje Teatr Mazowiecki.

II. REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów na wydarzenia Instytutu można dokonać osobiście w punkcie informacyjnym (kasa). Punkt informacyjny (kasa) jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00 oraz w dniu wydarzenia na dwie godziny przed rozpoczęciem. Rezerwacji można dokonać również telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 783 708 380 lub 22 586 42 59 oraz drogą mailową przesyłając wniosek na adres: kasa@mik.waw.pl. W celu dokonania rezerwacji drogą mailową wymagane jest otrzymanie potwierdzenia rezerwacji. W razie otrzymania odpowiedzi odmownej lub braku otrzymania odpowiedzi, wniosek o rezerwację należy traktować jako odrzucony. Istnieje również możliwość dokonania rezerwacji na wybrane wydarzenia Instytutu przez Internet na stronie bilety.mik.waw.pl 
 2. Termin wykupu zarezerwowanych biletów wynosi 5 dni, ale nie później niż na dzień przed spektaklem.
 3. Rezerwacje, które nie zostały wykupione w terminie, ulegają anulowaniu.
 4. W przypadku rezerwacji biletów dokonanej drogą mailową, internetową
  lub telefoniczną, widz wyraża zgodę na kontakt ze strony Instytutu na podany adres
  e-mail lub numer telefonu.
 5. W dniu wystawienia spektaklu rezerwacja biletów nie jest prowadzona.
 6. Na wydarzenia z miejscami nienumerowanymi nie można dokonać rezerwacji miejsc.

III. PŁATNOŚĆ ZA BILETY

 1. Płatności za bilety można dokonać gotówką w punkcie informacyjnym (kasa)
  w godzinach pracy punktu lub przelewem.
 2. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy wpisać: numer rezerwacji, imię, nazwisko oraz tytuł wydarzenia.
 3. Płatności przelewem można dokonać wyłącznie po uprzednim telefonicznym
  lub mailowym zarezerwowaniu biletów.
 4. Rezerwacje indywidualne należy opłacić w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia, jednak nie później niż na dzień przed spektaklem.
 5. Rezerwacje grupowe liczące do 15 osób, należy opłacić w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia, jednak nie później niż na 7 dni przed spektaklem.
 6. Rezerwacje grupowe liczące powyżej 15 osób, należy opłacić w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia, jednak nie później niż na 10 dni przed spektaklem.
 7. Opłaty przelewem należy dokonać na rachunek bankowy:
  Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa
  87 1020 1026 0000 1902 0234 4190
 8. Bilety należy odebrać w punkcie informacyjnym (kasa) najpóźniej 15 minut
  przed rozpoczęciem wydarzenia.
 9. Faktury VAT wystawiane są na wyraźne telefoniczne lub ustne życzenie uczestnika wydarzenia.

IV. BILETY ULGOWE I GRUPOWE

 1. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, doktorantom do 35 roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom które posiadają Kartę Warszawiaka, Kartę Młodego Warszawiaka, Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Stałego Widza Teatru Mazowieckiego. Osoby uprawnione do ulgi zobowiązane są przedstawić stosowny dokument w kasie.
 2. Informację o wysokości ulgi można uzyskać telefonicznie, mailowo, w punkcie informacyjnym (kasa) lub na stronie internetowej Instytutu.
 3. Ulgą objęte są wyłącznie spektakle Teatru Mazowieckiego.
 4. Bilety grupowe obowiązują przy sprzedaży co najmniej 10 biletów. Szczegóły ulgi przyznanej dla grupy ustalane są indywidualnie w punkcie informacyjnym (kasa) Instytutu przez pracownika Działu Marketingu i Promocji – upoważnionego do negocjowania ceny biletów przez Dyrektora MIK.

V. SPRZEDAŻ BILETÓW W INTERNECIE

 1. Bilety na wybrane wydarzenia Instytutu można nabyć elektronicznie za pośrednictwem strony www.bilety.mik.waw.pl. Bilety na wybrane przedstawienia Teatru Mazowieckiego można nabyć również za pośrednictwem operatorów: e-bilet (www.ebilet.pl) w przypadku sprzedaży on-line oraz bezpośrednio w punktach stacjonarnych operatora, ewejściówki (www.ewejsciowki.pl), biletyna.pl (www.biletyna.pl) oraz poprzez stronę i aplikację goingapp (www.goingapp.pl).
 2. Sposób płatności, regulamin rezerwacji i odbioru biletów oraz reklamacje w sprzedaży internetowej określa regulamin poszczególnych operatorów znajdujących się na stronie www.mik.waw.pl
 3. Zwrot biletu zakupionego u operatora zewnętrznego możliwy jest tylko u tego operatora.
 4. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności wynikłe z winy operatorów wymienionych w punkcie 1.

VI. WEJŚCIÓWKI

 1. Instytut prowadzi sprzedaż wejściówek – biletów nienumerowanych na wolne miejsca wskazane przez Obsługę Instytutu bez możliwości wcześniejszej ich rezerwacji.
 2. Sprzedaż wejściówek dotyczy wyłącznie spektakli Teatru Mazowieckiego.
 3. Sprzedaż wejściówek rozpoczyna się na 15 minut przed przedstawieniem.
 4. Liczba wejściówek jest ograniczona i uzależniona od rodzaju przedstawienia.
 5. Osoby z wejściówkami mogą zajmować wolne miejsca na widowni bezpośrednio przed rozpoczęciem przedstawienia, po wcześniejszym wyrażeniu zgody pracownika Obsługi Instytutu. Są jednak zobowiązane do ustąpienia miejsca osobie, która wykupiła pełnopłatny bilet na to miejsce, nawet gdyby taka potrzeba nastąpiła w trakcie przerwy w przedstawieniu.
 6. Informację o dostępności wejściówek można uzyskać telefonicznie w dniu przedstawienia na godzinę przed spektaklem.
 7. Instytut zastrzega sobie możliwość nieprowadzenia sprzedaży wejściówek na wybrany spektakl.

VII. ZAPROSZENIA

 1. Zaproszenie należy potwierdzić osobiście, telefonicznie lub mailowo na 7 dni przed danym wydarzeniem w celu przypisania odpowiednich miejsc siedzących, jeśli miejsca na dane wydarzenie są numerowane.
 2. W przypadku mailowego potwierdzenia obecności zaproszenie uznaje się za ważne, jeśli osoba otrzyma potwierdzenie przez pracownika Instytutu wraz z przydzielonymi miejscami.
 3. Zaproszenia na przedstawienia teatralne należy każdorazowo zamienić na bilety, na konkretne, wcześniej przydzielone miejsca, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem przedstawienia w punkcie informacyjnym (kasa).
 4. Zaproszenie dotyczące konkretnego wydarzenia, na dany dzień, może zostać wykorzystane wyłącznie na to wydarzenie.

VIII. WYMIANA I ZWROT BILETÓW

 1. Instytut zwraca należność za zakupione bilety wyłącznie w razie odwołania wydarzenia lub zmian w repertuarze dotyczących danego wydarzenia. W takim przypadku należy przedłożyć zakupiony bilet i potwierdzenie zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT) do punktu informacyjnego (kasa). Zwrot należności realizowany jest w ciągu 7 dni.
 2. Istnieje możliwość wymiany zakupionych biletów w miarę dostępności miejsc. Wymiana może nastąpić na to samo przedstawienie w innym terminie. Wymiany można dokonać nie później niż na 72 godziny przed terminem przedstawienia, na które posiada się bilet. Instytut nie gwarantuje wymiany biletów na te same miejsca.
 3. Rezygnacji z zamówionych biletów można dokonać w formie pisemnej, telefonicznej, dzwoniąc pod numer telefonu 783 708 380, 22 586 42 59 lub mailowej, przesyłając rezygnację na adres: kasa@mik.waw.pl. Rezygnację uznaje się za skuteczną, jeśli osoba rezygnująca otrzyma potwierdzenie przyjęcia rezygnacji przez pracownika Instytutu.

IX. OSOBY SPÓŹNIONE

 1. Po rozpoczęciu przedstawienia teatralnego osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę.
 2. Zajęcie wolnego miejsca będzie możliwe po przerwie, jeśli spektakl grany jest z przerwą.
 3. W przypadku spóźnienia nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.

X. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze poinformowanie o swojej wizycie w punkcie informacyjnym (kasa). Obsługa Instytutu przygotuje dla Państwa dogodne miejsca.

XI. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie, 00-139 przy ul. Elektoralnej 12.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mik.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

XII. REKLAMACJE

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa lub mailowej na adres: kasa@mik.waw.pl

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl