Usługa języka migowego

Postępowanie Nr DAI.26.1.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej Mazowieckiego Instytutu Kultury – CPV 32322

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl