Postępowanie Nr DAI.26.2.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stałego utrzymania czystości pomieszczeń Mazowieckiego Instytutu Kultury wraz z dostawą środków czystości- CPV 90910000-9

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl