Usługa języka migowego

Postępowanie Nr DAI.26.2.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stałego utrzymania czystości pomieszczeń Mazowieckiego Instytutu Kultury wraz z dostawą środków czystości- CPV 90910000-9

Postępowanie Nr DAI.26.2.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę stałego utrzymania czystości pomieszczeń Mazowieckiego Instytutu Kultury wraz z dostawą środków czystości- CPV 90910000-9

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – OPZ

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja  z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl