przejdź do treści

Mazowiecki Fundusz Teatralny/Mój Teatr – nabór zgłoszeń do 7 grudnia

Mazowiecki Instytut Kultury przystępuje do realizacji kolejnej edycji projektu Mój Teatr/Mazowiecki Fundusz Teatralny.

TERMINY
Zgłoszenia: do 7 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie wyników: 17 grudnia 2018 r.

Ilona Trybula Praca z ciałem 4 FM mazowiecki fundusz teatralny fot meritum

Mazowiecki Fundusz Teatralny został powołany w 2018 roku, obejmuje swym zasięgiem Województwo Mazowieckie. Kilka miesięcy pracy w ramach Funduszu w roku 2018 pozwoliło zapoznać się z potrzebami i oczekiwaniami uczestników, i uzupełnić oraz rozbudować projekt o kolejne działania.

Program Mazowieckiego Funduszu Teatralnego adresowany jest do osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć teatralnych z dziećmi i młodzieżą, do instruktorów teatralnych, nauczycieli, animatorów, młodych artystów. Kadra prowadząca zajęcia to znakomici wykładowcy – specjaliści i artyści z wyjątkowym dorobkiem w swojej dziedzinie.

Fundusz jest realizowany w dwóch płaszczyznach:

1. MÓJ TEATR - Trening Szkoleniowy – Grupa Teatralna

Rozumiejąc znaczenie edukacji teatralnej, kontynuowany będzie cykl treningów teatralnych dla instruktorów realizowany w Warszawie. Współpraca z nimi będzie rozszerzona o spotkania warsztatowe skierowane do grup teatralnych w ich siedzibie.

2. OBJAZDOWA AKADEMIA TEATRALNA - otwarte warsztaty artystyczne

Widząc potrzebę edukacji skierowanej do osób nie związanych z działalnością teatralną wprowadzony zostaje cykl otwartych spotkań warsztatowych „na zamówienie” realizowanych na Mazowszu.

kobieta, patrzy się w obiektyw

REGULAMIN MAZOWIECKIEGO FUNDUSZU TEATRALNEGO

I. ZAŁOŻENIA

Celem projektu jest wspieranie pracy instruktorów z dziećmi i młodzieżą, ułatwienie uczestnikom dostępu do teatru poprzez samodzielne i aktywne wykorzystanie jego języka, włączenie społeczności lokalnej do wspólnych działań poprzez edukację teatralną.

Podejmowane działania skierowane są do uczestników zamieszkałych w małych miejscowościach z utrudnionym dostępem do kultury i powinny prowadzić do wzmocnienia edukacji artystyczno-teatralnej dzieci i młodzieży.

Program, poprzez stworzenie warunków finansowych i wsparcie merytoryczne dla Grup Teatralnych, umożliwia podejmowanie przez uczestników nowych działań lub ich kontynuację na rzecz wychowania młodego pokolenia poprzez sztukę.

Ad 1.

MÓJ TEATR - Trening Szkoleniowy – Grupy Teatralne

Głównym celem treningu jest podnoszenie wiedzy pedagogiczno-teatralnej kadry pracującej z Grupami Teatralnymi skupiającymi dzieci i młodzież. Pod fachowym okiem wybitnych specjalistów, opiekunowie Grup będą rozwijać swoje umiejętności, odkrywać nowe pomysły, omawiać różne aspekty prowadzenia zajęć teatralnych z młodymi artystami. Otrzymają oni finansową pomoc i merytoryczne wsparcie polegające na korzystaniu z konsultacji artystycznych oraz udziale w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę z różnych ośrodków i instytucji teatralnych. Program współpracy z jedną grupą obejmuje trzy lata. Na cały okres współpracy grupa otrzyma wsparcie opiekuna artystycznego. W pierwszym roku realizowany będzie Trening Szkoleniowy – cykl 120-godzinnych warsztatów organizowanych w terminie od stycznia do listopada 2019 r. w systemie sesji dwudniowych. W drugim roku będą realizowane warsztaty dla instruktorów i uczestników grup w ich siedzibie oraz kontynuowana opieka artystyczna. W trzecim roku przewidziana jest ściślejsza współpraca z opiekunem artystycznym, który będzie służył wsparciem w realizacji założeń grupy.

Do udziału w programie MÓJ TEATR zostaną wybrane, w drodze konkursu, osoby, które złożą poprawnie wypełnioną aplikację.

AD. 2

OBJAZDOWA AKADEMIA TEATRALNA - otwarte warsztaty artystyczne.

Celem programu jest wzmocnienie wiedzy i umiejętności instruktorów, animatorów, nauczycieli poprzez prowadzenie jednodniowych warsztatów w miejscu ich zamieszkania. Szkolenie ma charakter otwarty i skierowany jest do osób, które nie posiadają odpowiedniego przygotowania a ich praca z młodymi artystami nie ma charakteru długofalowego - n.p. przygotowanie do konkursów recytatorskich, okazjonalne występy teatralne itp. Warunkiem przyjazdu wykładowcy jest zgłoszenie tematu szkolenia i udział w warsztatach co najmniej 15 osób.

II. PROCEDURA

1. Zgłoszenia do programu MÓJ TEATR – Trening Szkoleniowy – Grupa Teatralna. Aplikację do programu należy przysłać na druku MÓJ TEATR (załącznik nr 1). Czas współpracy w ramach tego projektu obejmuje trzy kolejne lata. Każdy rok kończy się pokazem teatralnym w wykonaniu uczestników i grup teatralnych przez nich prowadzonych. Wymagane jest aby instruktor zgłaszający się do programu miał plan pracy na sezon. Program MÓJ TEATR nie jest skierowany do absolwentów szkół artystycznych, osób po specjalistycznych kursach itp.

2. Zgłoszenia do programu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w wersji papierowej na adres: Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa z dopiskiem MÓJ TEATR

UWAGA! Wymagane jest nadesłanie zgłoszeń w formie elektronicznej i papierowej. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą podlegać ocenie.

3. Komisja Ekspertów sprawdzi nadesłane APLIKACJE pod względem formalnym, dokona oceny i kwalifikacji osób do udziału w programie MÓJ TEATR.

4. Wyniki z listą projektów i osób przyjętych do programu MÓJ TEATR ogłoszone zostaną do dnia 17 grudnia 2018 r. na stronach internetowych www: mik.waw.pl

Komisja zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie określenia ilości zgłoszeń przyjętych do realizacji w sposób umożliwiający sprawne funkcjonowanie całego projektu. Decyzja Komisji Ekspertów jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. Po zakończeniu naboru organizator może ogłosić dodatkowy nabór do projektu.

5. W skład Komisji Ekspertów wchodzą: Dyrekcja Mazowieckiego Instytutu Kultury, koordynator projektu i Kierownik Działu Teatru Mazowieckiego Instytutu Kultury.

6. Program MÓJ TEATR musi być zrealizowany, rozliczony i zaprezentowany od stycznia do grudnia roku kalendarzowego.

7. Najlepsze projekty zrealizowane w ramach programu zostaną zaprezentowane w grudniu 2019 r. podczas gali zamykającej bieżącą edycję programu MÓJ TEATR

8. Mazowiecki Instytut Kultury sprawuje opiekę merytoryczną i organizacyjną nad programem i w stosownych umowach określi szczegółowe zasady realizacji i zasady finansowania programu.

10. Nadesłane do programu APLIKACJE są jednoznacznie akceptacją warunków regulaminu i akceptacją przyjętych zasad.

III. UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

  1. osoby fizyczne
  2. organizacje pozarządowe
  3. placówki oświatowe
  4. kościoły i związki wyznaniowe
  5. samorządowe instytucje kultury
  6. podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

IV. ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Formularz APLIKACJA – MÓJ TEATR

V. OBJAZDOWA AKADEMIA TEATRALNA

Zasady zgłoszenia do programu Objazdowa Akademia Teatralna zostaną ogłoszone w terminie do 15 grudnia 2018 r.

Koordynator: Anna Mizińska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 586 42 14.

Organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja Meritum

logotyp 

Więcej o Mazowieckim Funduszu Teatralnym
Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl